spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Świadczenia w związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

18 sierpnia 2016 4

Za wypadek w drodze do pracy lub w drodze z pracy uznaje się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, bądź innej działalności, stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego.  O wypadku w drodze do lub z pracy mówimy także wówczas, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Są oczywiście pewne „okoliczności łagodzące”. Często, wracając z pracy, np. odbieramy dziecko ze żłobka/przedszkola/szkoły lub musimy załatwić jakąś ważną sprawę. Jeśli więc przerwanie tej drogi było życiowo uzasadnione i czas przerwy nie przekraczał granic potrzeby, to nadal mówimy o wypadku w drodze do lub z pracy. Przyjęte zostanie, że zaszedł taki wypadek również wtedy, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla danej osoby najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych (np. na drodze którą zwykle jeździ trwał remont).

Droga do pracy lub z pracy (oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu) to również droga do miejsca lub z miejsca:

  • Innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego.
  • Zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych.
  • Zwykłego spożywania posiłków.
  • Odbywania nauki lub studiów.

Podstawą występowania z wnioskiem do ZUS o wypłatę świadczenia jest prawidłowo sporządzona karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy w której stwierdzone jest, że wypadek jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Jakie przysługują świadczenia w związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy?

Z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracownikowi przysługują następujące świadczenia:

  1. Wynagrodzenie chorobowe – dla pracownika, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Oznacza to, że pracownik przebywając na zwolnieniu lekarskim otrzymuje 100% wynagrodzenia. Wynagrodzenie płacone jest przez pracodawcę.
  2. Zasiłek chorobowy – dla pracownika, którego niezdolność do pracy w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy wynosi więcej niż 33 dni. Oznacza to, że pracownik przebywając na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 33 dni otrzymuje 100% wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy przysługuje maksymalnie przez 182 dni i płacony jest przez ZUS.
  3. Świadczenie rehabilitacyjne – dla pracownika, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego (przyznanego w związku z niezdolności do pracy, spowodowaną wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy) jest nadal niezdolny do pracy. Dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują natomiast odzyskanie zdolności do pracy. Jest ono wypłacane po przebadaniu przez lekarza orzecznika ZUS, przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Maksymalnie przez 12 miesięcy. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy. Za pozostały okres natomiast 75% podstawy wymiaru. Gdyby niezdolność do pracy przypadała w okresie ciąży, świadczenie będzie wynosiło 100% podstawy wymiaru.
  4. Renta z tytułu niezdolności do pracy – renta stała lub okresowa z tytułu niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Musi on też spełniać łącznie warunki określone w art. 57 i art. 57 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Istnieje również możliwość przyznania renty szkoleniowej okres 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia do maksimum 30 miesięcy na wniosek starosty). Następuje to w przypadku orzeczenia celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.
  5. Renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
  6. Dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej.

Jeżeli chcesz mieć prawidłowo wypełnioną dokumentację powypadkową i uniknąć problemów z ZUS, skontaktuj się z nami. Prawidłowo przygotujemy i przeprowadzimy całe postępowanie powypadkowe.

Zapraszamy do kontaktu.

Komentarze (4)

Treść komentarza

nawet gdy wypełnię prawidłowo tą dokumentację to znając życie i tak ZUS będzie próbował zrobić jakiś problem

Treść komentarza

Nie wiem czy to do końca jest prawda ale buszując po internecie w celu pozyskania większej ilości informacji na ten temat znalazłem też że poszkodowany ma prawo do otrzymania pokrycia kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Treść komentarza

Nie dość że trzeba przygotować świadczenia w związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy to potem jeszcze chodzić po różnych instytucjach wykryją błąd i tak w koło Macieju :/

Dodaj komentarz