spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Świadczenia związane z wypadkiem przy pracy

18 sierpnia 2016 4

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zawiera definicję wypadku przy pracy, który daje prawo do świadczeń pieniężnych pracownikowi lub jego rodzinie w związku z wypadkiem. Za wypadek przy pracy uważa się nagle zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Przy czym wypadek musi nastąpić:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, czy też poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy; nawet bez polecenia lub w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązków.

Podstawą występowania z wnioskiem do ZUS o wypłatę świadczenia jest prawidłowo sporządzony protokół postępowania powypadkowego. Dokument musi stwierdzać, że wypadek jest wypadkiem przy pracy.

Jakie świadczenia przysługują za wypadek przy pracy?

Z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi lub członkom jego rodziny przysługują następujące świadczenia:

 1. Zasiłek chorobowy – dla pracownika, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy. Oznacza to, że pracownik przebywając na zwolnieniu lekarskim otrzymuje 100% wynagrodzenia, jeżeli doszło do wypadku w czasie pracy.
 2. Świadczenie rehabilitacyjne – dla pracownika, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego (przyznanego w związku z niezdolności do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy) jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.
 3. Zasiłek wyrównawczy – dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
 4. Jednorazowe odszkodowanie – dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
 5. Jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty. Oznacza to, że jeżeli w wyniku wypadku przy pracy konsekwencją jest śmierć pracownika, rodzina zmarłego otrzyma jednorazowe odszkodowanie. Wysokość odszkodowania w formie decyzji wydaje ZUS i wynosi około 60 tys. złotych.
 6. Świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy – dla pracownika, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy.
 7. Renta szkoleniowa – dla pracownika, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowana wypadkiem przy pracy.
 8. Renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy.
 9. Dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej.
 10. Dodatek pielęgnacyjny.
 11. Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, a także szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jeżeli chcesz mieć prawidłowo wypełnioną dokumentację powypadkową i uniknąć problemów z ZUS, skontaktuj się z nami. Właściwie przygotujemy i przeprowadzimy całe postępowanie powypadkowe.

Zapraszamy do kontaktu. 68 411 40 00

Komentarze (4)

Treść komentarza

Już widzę jak to jest w ZUS’ie, tak jak w PRL’u dajcie mi człowieka a znajdzie się paragraf 😛

Treść komentarza

W sieci znalazłem że świadczenia związane z wypadkiem do pracy obejmują też odszkodowanie od pracodawcy – Pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy przysługuje od pracodawcy, zgodnie z art. 2371 §2 Kodeksu pracy, odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku (np. protezy, okulary) i przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, za wyjątkiem pojazdów samochodowych, a także wartości pieniężnych.

Treść komentarza

Świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy może jest i dużo ale ile trzeba się starać żeby zdobyć choć jedno z nich jest nie do pomyślenia w tych czasach 🙁

Treść komentarza

Najwięcej wypadków przy pracy występuje w branży budowlanej, w górnictwie i transporcie. W tym najwięcej śmiertelnych w budownictwie. Takie są statystyki.

Dodaj komentarz