spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Kategorie ryzyka w BHP

08 listopada 2021 0

Kategoria ryzyka ustalana dla grupy działalności, do której zakwalifikowany został zakład pracy ustalana jest zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1692 ze zm.).

Kategoria ryzyka i różnicowanie stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego zależne jest od liczby zatrudnianych osób, a dokładniej zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Jeżeli pracodawca zgłasza nie więcej niż 9 osób, firma nie podlega przyporządkowaniu do grup ryzyka, ponieważ stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla takiego płatnika stanowi 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. Kategorię ryzyka dla danej grupy wyznacza się w zależności od ryzyka określonego wskaźnikami częstości:

  • poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
  • poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
  • stwierdzonych chorób zawodowych;
  • zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Wpływ każdego ze wskaźników częstości na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności (obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r.)

Lp.Grupy działalnościKod PKDKat. ryzykaStopy
procentowe składki (%)
1Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność  usługowąA-0192,53
2Leśnictwo i pozyskiwanie drewnaA-02133,60
3RybactwoA-0351,47
4Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)B-05143,86
5Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnegoB-06123,33
6Górnictwo rud metaliB-07133,60
7Pozostałe górnictwo i wydobywanieB-0872,00
8Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanieB-09102,80
9Produkcja artykułów spożywczychC-1061,73
10Produkcja napo­jówC-1161,73
11Produkcja wyrobów tytoniowychC-1241,20
12Produkcja wyrobów tekstylnychC-1351,47
13Produkcja odzieżyC-1430,93
14Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionychC-1541,20
15Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplataniaC-1692,53
16Produkcja papieru i wyrobów z papieruC-1772,00
17Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacjiC-1830,93
18Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowejC-1951,47
19Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznychC-2051,47
20Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznychC-2141,20
21Produkcja wyrobów z gumy  i tworzyw sztucznychC-2282,26
22Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznychC-2382,26
23Produkcja metali i wyrobów z metaliC-24102,80
24Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeńC-2572,00
25Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznychC-2641,20
26Produkcja urządzeń elektrycznychC-2761,73
27Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanaC-2872,00
28Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykliC-29 61,73
29Produkcja pozostałego sprzętu transportowegoC-30 92,53
30Produkcja mebliC-31 72,00
31Pozostała produkcja wyrobówC-3251,47
32Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeńC-3372,00
33Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnychD-3551,47
34Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wodyE-3661,73
35Odprowadzanie i oczyszczanie ściekówE-3751,47
36Działalność związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowcówE-3882,26
37Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadamiE-3951,47
38Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówF-4172,00
39Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejF-4282,26
40Roboty budowlane specjalistyczneF-4361,73
41Handel hurtowy i detaliczny po­jazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychG-4530,93
42Handel hurtowy z wyłączeniem handlu  po­jazdami samochodowymiG-4641,20
43Handel detaliczny z wyłączeniem handlu po­jazdami samochodowymiG-4730,93
44Transport lądowy  oraz transport rurociągowyH-4951,47
45Transport wodnyH-5072,00
46Transport lotniczyH-5141,20
47Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportH-5261,73
48Działalność pocztowa i kurierskaH-5351,47
49Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymiI30,93
50Informacja i komunikacjaJ30,93
51Działalność finansowa i ubezpieczeniowaK20,67
52Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościL30,93
53Działalność profesjonalna, naukowa i technicznaM30,93
54Wynajem i dzierżawaN-7741,20
55Działalność związana z zatrudnieniemN-7841,20
56Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związaneN-7920,67
57Działalność detektywistyczna i ochroniarskaN-8030,93
58Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleniN-8151,47
59Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczejN-8220,67
60Administracja publiczna i obrona naro­dowa, obowiązkowe zabezpieczenia spo­łeczne, organizacje i zespoły eksteryto­rialneO, U30,93
61EdukacjaP30,93
62Opieka zdrowotna i pomoc społecznaQ41,20
63Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacjąR30,93
64Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzebyS, T30,93

Źródło: załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 285).

Kategorie ryzyka wg stopnia kategorii ryzyka i stopy procentowej składki

Lp.Grupy działalnościKod PKDKat. ryzykaStopy
procentowe składki (%)
1Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)B-05143,86
2Leśnictwo i pozyskiwanie drewnaA-02133,6
3Górnictwo rud metaliB-07133,6
4Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnegoB-06123,33
5Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanieB-09102,8
6Produkcja metali i wyrobów z metaliC-24102,8
7Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługowąA-0192,53
8Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplataniaC-1692,53
9Produkcja pozostałego sprzętu transportowegoC-3092,53
10Produkcja wyrobów z gumy  i tworzyw sztucznychC-2282,26
11Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznychC-2382,26
12Działalność związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowcówE-3882,26
13Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejF-4282,26
14Pozostałe górnictwo i wydobywanieB-0872
15Produkcja papieru i wyrobów z papieruC-1772
16Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeńC-2572
17Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanaC-2872
18Produkcja mebliC-3172
19Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeńC-3372
20Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówF-4172
21Transport wodnyH-5072
22Produkcja artykułów spożywczychC-1061,73
23Produkcja napo­jówC-1161,73
24Produkcja urządzeń elektrycznychC-2761,73
25Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykliC-2961,73
26Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wodyE-3661,73
27Roboty budowlane specjalistyczneF-4361,73
28Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportH-5261,73
29RybactwoA-0351,47
30Produkcja wyrobów tekstylnychC-1351,47
31Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowejC-1951,47
32Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznychC-2051,47
33Pozostała produkcja wyrobówC-3251,47
34Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnychD-3551,47
35Odprowadzanie i oczyszczanie ściekówE-3751,47
36Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadamiE-3951,47
37Transport lądowy oraz transport rurociągowyH-4951,47
38Działalność pocztowa i kurierskaH-5351,47
39Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleniN-8151,47
40Produkcja wyrobów tytoniowychC-1241,2
41Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionychC-1541,2
42Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznychC-2141,2
43Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznychC-2641,2
44Handel hurtowy z wyłączeniem handlu po­jazdami samochodowymiG-4641,2
45Transport lotniczyH-5141,2
46Wynajem i dzierżawaN-7741,2
47Działalność związana z zatrudnieniemN-7841,2
48Opieka zdrowotna i pomoc społecznaQ41,2
49Produkcja odzieżyC-1430,93
50Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacjiC-1830,93
51Handel hurtowy i detaliczny po­jazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychG-4530,93
52Handel detaliczny z wyłączeniem handlu po­jazdami samochodowymiG-4730,93
53Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymiI30,93
54Informacja i komunikacjaJ30,93
55Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościL30,93
56Działalność profesjonalna, naukowa i technicznaM30,93
57Działalność detektywistyczna i ochroniarskaN-8030,93
58Administracja publiczna i obrona naro­dowa, obowiązkowe zabezpieczenia spo­łeczne, organizacje i zespoły eksteryto­rialneO, U30,93
59EdukacjaP30,93
60Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacjąR30,93
61Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzebyS, T30,93
62Działalność finansowa i ubezpieczeniowaK20,67
63Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związaneN-7920,67
64Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczejN-8220,67

Gdzie korzystamy z tabel kategorii ryzyka?

Szkolenia okresowe a kategorie ryzyka

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zniesiony został obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych, o ile firma jest przyporządkowana do grupy działalności, dla której przyjęto nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Oczywiście nie dotyczy to przypadków, w których z samej oceny ryzyka zawodowego wynika, że koniecznie trzeba przeprowadzić szkolenie okresowe.

kategorie ryzyka bhp

Czy zniesienie obowiązku to dobra zmiana?

Powszechnie uważa się, że szkolenia BHP dla pracowników biurowych nie są potrzebne, ponieważ nie występują tam żadne zagrożenia. Jest to oczywiście błędne założenie, ponieważ 8-godzinna praca przy komputerze niesie za sobą różne problemy. Powyższe zmiany nie koniecznie zmierzają we właściwym kierunku, chociaż dla pracodawców mogą wydawać się korzystne. Mogą to jednak być tylko pozorne korzyści, ponieważ pracownicy administracyjno-biurowi są tak samo narażeni są na liczne zagrożenia wypadkowe, jak inne grupy zawodowe. Ograniczanie dostępu do wiedzy z dziedziny bhp, dotyczącej zagrożeń w świetle całkowitego odrzucenia szkoleń okresowych bhp dla pracowników biurowych, może przynieść efekt odwrotny niż zakładano, co w sposób bezpośredni może przełożyć się na stan bhp w przedsiębiorstwie. Większość chorób związanych układem mięśniowo-szkieletowym dotyczy właśnie pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych, a nie robotniczych. Ponadto należy podkreślić fakt, że szkolenie okresowe w dziedzinie bhp zawierają istotną wiedzę dotyczącą obowiązków i uprawnień pracowniczych, w tym także związaną z rodzicielstwem, które są kluczowe i wzbudzają duże zainteresowanie podczas szkoleń.

Zapraszamy na szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.

Kontakt i zapisy – tel. 68 411 40 49

Programy szkoleń okresowych zawierają też kwestie, których pominąć nie wolno, a związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wiedza z tego zakresu jest przydatna nie tylko w pracy, ale również poza nią. Po zmianie przepisów niemała grupa zatrudnionych zostanie pozbawiona tej jakże znaczącej wiedzy. Podczas szkoleń w BHPEX uczestnicy mają okazję skorzystać z praktycznych ćwiczeń z fantomem i defibrylatorem treningowym, co zdecydowanie może przełożyć się na zwiększenie pewność siebie w czasie realnego zagrożenia. Pamiętajmy, że bardzo często szkolenie bhp to jedyna okazja do przypomnienia sobie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp to również niepowtarzalna okazja do poruszenia kwestii dotyczących zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zapraszamy na kursy pierwszej pomocy oraz na szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Szkolenia prowadzimy z użyciem apteczek, fantomów oraz treningowych defibrylatorów AED. Ćwiczymy z grupami w formie praktycznej, uwzględniając najczęstsze wypadki.

Wszystkie szkolenia prowadzą ratownicy z doświadczeniem. Kontakt tel. 68 411 40 49

Ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP

Zatem czy likwidacja tych szkoleń to dobry kierunek? Zmniejszenie wymogów w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP dotyczy tylko najmniej wypadkowych branż, a także tych, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia, jednak i tam wypadki się zdarzają. Miejmy nadzieję, że sprawa została dobrze przeanalizowana przez organy decyzyjne i nie wpłynie na liczbę wypadków przy pracy.

Kategorie ryzyka nie wyższe niż trzecia:

Lp.Grupy działalnościKod PKDKat. ryzykaStopy
procentowe składki (%)
1Produkcja odzieżyC-1430,93
2Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacjiC-1830,93
3Handel hurtowy i detaliczny po­jazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychG-4530,93
4Handel detaliczny z wyłączeniem handlu po­jazdami samochodowymiG-4730,93
5Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymiI30,93
6Informacja i komunikacjaJ30,93
7Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościL30,93
8Działalność profesjonalna, naukowa i technicznaM30,93
9Działalność detektywistyczna i ochroniarskaN-8030,93
10Administracja publiczna i obrona naro­dowa, obowiązkowe zabezpieczenia spo­łeczne, organizacje i zespoły eksteryto­rialneO, U30,93
11EdukacjaP30,93
12Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacjąR30,93
13Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzebyS, T30,93
14Działalność finansowa i ubezpieczeniowaK20,67
15Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związaneN-7920,67
16Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczejN-8220,67

Pracodawca a szkolenia BHP

Zwiększono do 50 (wcześniej było 20) limit pracowników w zakładach pracy, w których pracodawca może samodzielnie pełnić obowiązki służby bhp (po ukończeniu szkolenia dla pracowników pełniących obowiązki służby bhp oraz pod warunkiem, że zakład pracy jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Czy jednak pracodawcy podejmą się prowadzenia zadań służby bhp (w tym szkoleń, które trwają kilka godzin), mając na uwadze absorbujące ich kwestie związane z prowadzeniem firmy? Nie wiadomo czy takie rozwiązanie się sprawdzi, najważniejsze jednak, żeby nie odbiło się negatywnie na zdrowiu i życiu pracowników.

Zapraszamy na szkolenia okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Kontakt i zapisy – tel. 68 411 40 49

Komentarze (0)

Dodaj komentarz