spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Jak możemy poprawić stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie?

12 sierpnia 2021 3

Propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy

Liczba wypadków przy pracy wciąż nie maleje, dlatego ciągłe podnoszenie poziomu BHP w zakładach pracy powinno być kwestią priorytetową dla pracodawców. Poniżej przedstawiamy listę przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa warunków pracy.

1. Przeprowadzanie szkoleń

Szkolenia z zakresu BHP to obowiązek pracodawców. To jednocześnie fundament umacniający wiedzę niezbędną do identyfikacji zagrożeń, ogniskujący uwagę pracownika na właściwej organizacji i przestrzeganiu ładu i porządku na stanowiskach pracy, a także poszerzający umiejętności pracowników w zakresie tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Każdy zatrudniony ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu wstępnym, a dokładniej to pracodawca jest odpowiedzialny za zorganizowane szkolenia BHP przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Celem najważniejszym szkoleń BHP jest zdobycie umiejętności związanych z bezpiecznym wykonywaniem obowiązków służbowych, zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejętność identyfikacji i unikania zagrożeń oraz posiadanie wiedzy i orientacji w czynnikach środowiska pracy. Szkolenie wstępne z dziedziny BHP dzieli się na instruktaż ogólny, a także stanowiskowy. Poza szkoleniem wstępnym należy pamiętać o szkoleniach okresowych. Ich częstotliwość związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy. Pracodawca powinien jednocześnie zapewnić szkolenia z pierwszej pomocy, które służą poprawie komfortu, zapewniając poczucie bezpieczeństwa pracownikowi. Dlatego warto zainwestować w profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

prace niebezpieczne - poprawa BHP

2. Wskazanie sektorów potrzebujących modyfikacji

Aby podjąć jakiekolwiek przedsięwzięcia w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy, należy przede wszystkim przeprowadzić przynajmniej coroczną analizę stanu BHP. Jest to świetne narzędzie, aby ocenić poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy i porównać z obowiązującymi normami. Pracownik służby BHP w całym badaniu musi wziąć pod uwagę profil produkcyjny, branżę i specyfikację firmy. Analiza, wyciągnięte z niej spostrzeżenia i wnioski, następnie podjęcie działań profilaktycznych i naprawczych, mogą nie tylko poprawić BHP w danym przedsiębiorstwie, ale także obniżyć koszty funkcjonowania.

3. Opracowywanie dokumentacji BHP

Pracownicy służby BHP mają w swoim obowiązku sporządzanie wielu dokumentów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy takich jak:

 • rejestry badań i karty pomiarów czynników szkodliwych,
 • rejestry szkoleń,
 • wykazy prac wzbronionych kobietom, czy młodocianym,
 • tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • dokumentacja powypadkowa – ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • współuczestnictwo w ocenie ryzyka zawodowego, czy też w badaniach środowiska pracy.

Oczywiście, podjęcie określonych działań zmierzających do podniesienia poziomu BHP powinno zostać poprzedzone analizą, która zależna jest od specyfiki zakładu. Przecież nie wszyscy pracownicy są objęci przydziałem odzieży i obuwia roboczego, a co za tym idzie, nie są potrzebne tabele przydziału. Pracodawca powinien zadbać nie tylko o wymagane instrukcje, ale także o dokumenty potwierdzające zapoznanie się pracownika z daną instrukcją. Warto także pamiętać, że kontrole prowadzone przez Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy zwracają szczególną uwagę na to, czy dany pracownik zapoznał się z instrukcjami BHP, instrukcjami obsługi, czy też dokumentacją techniczno-rozruchową maszyn i urządzeń. W szczególności sprawdzenie zrozumienia treści instrukcji może dotyczyć pracowników zagranicznych. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca powinien mieć pewność, że pracownik prawidłowo zrozumiał treści przekazywane w trakcie szkolenia wstępnego. Pracownik, który nie posługuje się językiem polskim musi mieć stworzone właściwe warunki do przekazania mu merytorycznej części szkolenia z zakresu BHP. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, jak również dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizację i prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych.

§ Podstawa prawna

Prace szczególnie niebezpieczne zostały przedstawione w rozdziale 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to:

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
 • prace na wysokości.

4. Zakup narzędzi podnoszących BHP

Aby poprawić poziom bezpieczeństwa w firmie warto zainwestować w odpowiednie narzędzia. Mimo tego, że jest to zazwyczaj duże obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa, to zwykle ,,się zwraca”. W ostatnich latach zakłady pracy mogą liczyć na duże dotacje na rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Jednym z przykładów są dofinansowania z ZUS i ich coroczny konkurs na ,,dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”. Jakie przykładowo urządzenia i narzędzia można kupić? Mieszczą się one w różnych obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej,
 • sprzęt do ograniczenia prac ręcznych – transportowych.

Jak poprawić BHP w zakładzie pracy

Środki i formy popularyzacji tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Oprócz powyższych rozwiązań, warto spojrzeć indywidualnie na danego pracownika. Każdy może i powinien rozszerzać swoją wiedzę na temat BHP, a ułatwić mu to mogą różne środki przekazu:

 • artykuły w gazetce zakładowej;
 • plakaty informacyjne na terenie firmy;
 • książki, kodeksy, gazety, broszury i ulotki informacyjne dostępne dla pracowników;
 • informacje na stronach firmowych i w mediach społecznościowych;
 • znaki graficzne i ilustrowane instrukcje stanowiskowe;
 • filmy, prezentacje w czasie odpraw, a także innych spotkań;
 • rozszerzone szkolenia BHP, ppoż, pierwsza pomoc;
 • radiowęzeł zakładowy;
 • e-maile, newsletter dla pracowników;
 • imprezy pracownicze – pokazy praktyczne, np.: użycie gaśnicy, czy pierwsza pomoc.

Ciekawe pomysły propagowania BHP w firmie

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji nie musi być nudne. Wystarczy zastosować kilka ciekawych pomysłów:

 • konkursy BHP – forma popularyzacji wiedzy z zakresu BHP nie tylko wśród dorosłych ale także dla dzieci. Można ogłosić konkurs plastyczny ,,Moi rodzice pracują bezpiecznie”. Skłoni to rodziców do rozmowy z dziećmi na temat ich pracy; dorośli uświadomią sobie, że muszą pracować ostrożnie nie tylko dla siebie, ale także dla swojej rodziny. Dla zatrudnionych w zależności od branży, w której pracują – konkursy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie przeciwpożarowej z atrakcyjnymi nagrodami.
 • tablica liczby dni bez wypadku w pracy – ciekawy pomysł szczególnie w dużych zakładach pracy. Na specjalnym wyświetlaczu, lub po prostu na tablicy kredowej, codziennie ma pojawiać się liczba dni od ostatniego wypadu przy pracy. W podświadomości pracownicy traktują to jako ,,rywalizację” albo wręcz poczucie współodpowiedzialności i solidarności za osiągnięcie jak najlepszego wyniku. Ponadto w momencie wyzerowania licznika pracownicy interesują się danym wypadkiem, przyczynami, okolicznościami zdarzenia, zaczynają zastanawiać się jak przeciwdziałać takim wypadkom;
 • lustro odpowiedzialności – to element zwracający uwagę na bezpieczeństwo wśród pracowników, którzy zmieniają ubrania na odzież roboczą. Nad lustrem, przy którym się przebierają powinien widnieć napis typu: „Ta osoba jest odpowiedzialna za BHP” albo „Uważam na siebie. Pracuję bezpiecznie”. Po przeczytaniu tego przekazu, pracownicy sami chcą dbać o swoje bezpieczeństwo.

Różne formy popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy na pewno mają wpływ na poziom bezpieczeństwa w danej firmie. Jak widać mamy wiele rozmaitych środków promocji w tym zakresie. Nie bójmy się z nich korzystać.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowujemy zaległą dokumentację, przeprowadzamy analizę stanu BHP i szkolenia BHP dla pracowników oraz wiele innych.

Sprawdź na stronie lub zadzwoń do nas i dowiedz się więcej, tel. 68 411 40 00.

Komentarze (3)

Treść komentarza

Ciężko znaleźć coś na ten temat w Internecie, a tu proszę 🙂
Interesujące propozycje – szczególnie dla branży budowlanej.

Dodaj komentarz