spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Choroby zawodowe – co musisz wiedzieć?

10 maja 2022 0

Nie każda choroba pracownika, nawet ta związana z pracą, to choroba zawodowa. Definicja choroby zawodowej jest ujęta w Kodeksie pracy.

§ Podstawa prawna

Art.  235.  [Definicja choroby zawodowej]

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Procedura i rozpoznanie choroby zawodowej

Każdy lekarz, pracodawca, a także sam pracownik może zgłosić podejrzenie choroby zawodowej do Państwowego Inspektora Sanitarnego. Natomiast orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej w pierwszej instancji mogą wydać poradnie i oddziały chorób zawodowych Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy, poradnie i kliniki chorób zawodowych uniwersytetów medycznych. Drugą instancją (w przypadkach wątpliwych lub odwołań od decyzji negatywnych) są kliniki instytutów naukowo-badawczych. Ostateczne stwierdzenie wydaje Państwowy Inspektor Sanitarny w oparciu o zgromadzoną dokumentację medyczną. Jeżeli decyzja inspektora jest negatywna, pacjentowi jako instancja odwoławcza pozostaje tylko sąd pracy.

Kto rozpoznaje chorobę zawodową?

Rozpoznania choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika dokonuje lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne w zakresie chorób zawodowych, zatrudniony w uprawnionej jednostce orzeczniczej.

choroby zawodowe

Jaki jest aktualny wykaz chorób zawodowych?

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. do chorób zawodowych zalicza się 26 grup:

 1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne
 2. Gorączka metaliczna
 3. Pylice płuc
 4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu
 5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń
 6. Astma oskrzelowa
 7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne
 9. Byssinoza
 10. Beryloza
 11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych
 12. Alergiczny nieżyt nosa
 13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym
 14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym
 15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat
 16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego
 17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi
 18. Choroby skóry
 19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy
 20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy
 21. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz
 22. Zespół wibracyjny
 23. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego
 24. Lub też wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia
 25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi
 26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa

Jakie świadczenia przysługują w związku z chorobą zawodową?

§ Podstawa prawna

Art. 237

1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie , o którym mowa w art. 237 rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wypadków przy pracy i chorób zawodowych § 1 pkt 3, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach.

Zatem pracownik, który cierpi na chorobę zawodową ma prawo do:

 • zasiłku chorobowego – w kwocie 100% podstawy wymiaru,
 • świadczenia rehabilitacyjnego – jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuje na poprawę zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy,
 • zasiłku wyrównawczego – dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jednorazowego odszkodowania – jeżeli pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą: 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu),
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • dodatku pielęgnacyjnego,
 • renty szkoleniowej,
 • renty rodzinnej – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 • dodatku do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej,
 • pokrycia kosztów leczenia z zakresu stomatologii, a także szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Czy COVID-19 może być chorobą zawodową?

Tak, podobnie jak grypa, ponieważ COVID-19 (wywołany wirusem SARS-CoV-2) jest chorobą zakaźną – zatem występuje w wykazie chorób zawodowych. Jeśli chcemy wykazać czy dany przypadek można zaliczyć do choroby zawodowej, należy określić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jej powstaniem, a narażeniem zawodowym, czyli ustalić prawdopodobieństwo, czy zarażenie nastąpiło w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, czy też nie miało związku z pracą. W praktyce jednak jest to mało możliwe, gdyż ciężko udowodnić w jakich okolicznościach i gdzie doszło do zakażenia.

Opracowanie rejestru zachorowań na choroby zawodowe

Pracownicy długotrwale przebywający w niekorzystnym środowisku mogą być w następstwie obarczeni problemami zdrowotnymi. To może rzutować na ich dalsze wykonywanie, bądź też właśnie niemożność wykonywania obowiązków służbowych. Dlatego pracodawcy muszą prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe oraz rejestr podejrzeń zachorowań na choroby zawodowe. Firma BHPEX oferuje przygotowanie takiej dokumentacji.

Wykaz chorób zawodowych w wersji planszowej do kupienia w naszym sklepie. Dokument jest wykonany z trwałego materiału, odpornego na ścieranie i różne warunki atmosferyczne. Na odwrocie znajdują się specjalne „lepce”, dzięki którym powiesisz go w dowolnym, widocznym miejscu. Nie zwlekaj! Zadbaj o bezpieczeństwo innych, spełniając tym samym swoje obowiązki z zakresie bhp.

Choroby zawodowe

Trzeba mieć świadomość, że choroby zawodowe mogą ujawnić się nawet wiele miesięcy po zakończeniu pracy w miejscu, gdzie człowiek był narażony na szkodliwe czynniki. Stąd też, na zgłoszenie wymienionych w wykazie chorób zawodowych dotknięci chorobą pracownicy mają rok i w tym okresie mogą starać się o odszkodowanie z tytułu doznanych uszczerbków na zdrowiu.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowujemy zaległą dokumentację, przeprowadzamy analizę stanu BHP i szkolenia BHP dla pracowników oraz wiele innych.

Sprawdź na stronie lub zadzwoń do nas i dowiedz się więcej, tel. 68 411 40 49.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz