spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Naprawa systemu sygnalizacji pożaru na przykładzie sklepu Intermarche w Zielonej Górze

17 maja 2019 10

W czwartek 16 maja nasi konserwatorzy Jan WotaTomasz Marzec zrealizowali przegląd systemu sygnalizacji pożaru w jednym z zielonogórskich sklepów sieci Intermarche. Wykonali oni podstawowe czynności serwisowe, takie jak wymiana czujek, czy innych elementów zabezpieczeń. Prace przebiegły sprawnie i sklep znów może legalnie prowadzić działalność.

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Intermarche Zielona Góra

Przegląd SSP Intermarche Zielona Góra

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej stanowi, że każda osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja korzystająca z budynku, obiektu lub terenu, musi zabezpieczyć użytkowany budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. W tym celu stosuje się systemy – zbiory różnych elementów, tworzących instalację sygnalizacji pożarowej o określonej konfiguracji, mające za zadanie przekazanie informacji osobom przebywającym w strefie zagrożenia, a także przesłanie informacji do Jednostki Straży Pożarnej. Gwarantuje to bezpieczeństwo użytkownikom danego obiektu, a także zapewnia szybkie opuszczenie budynku, a właścicielowi pozwala skrócić czas, od wykrycia pożaru, do podjęcia skutecznej akcji ratowniczej. Dzięki temu można zminimalizować straty mogące powstać zarówno w konstrukcji budynku, jak i w jego wyposażeniu. W zależności od wymagań technicznych budynków stosuje się różne elementy systemu. Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest oczywiście prawidłowy przegląd systemu sygnalizacji pożaru. Ponadto raz w roku przeprowadza się test systemu przez sprawdzenie wszystkich czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, itd.

Jaką dokumentację należy prowadzić?

W przypadku SSP, należy zwrócić szczególną uwagę na dokumentowanie w formie protokołów przeglądu systemu. Nasza firma oczywiście sporządza taką dokumentację.

Wymagania w zakresie oceny poprawności działania urządzeń, a także ich funkcjonalności w trakcie przekazywania systemu do użytkowania

Warunki przekazania systemu do użytkowania

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie wykonuje się zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania.

Po zakończeniu instalacji należy uzgodnić zasady formalnego przekazania systemu do nabywcy (lub użytkownika) i formalnej akceptacji systemu przez nabywcę (lub jego przedstawiciela).

Podczas uruchomienia systemu należy dokonać szczegółowej kontroli, w celu stwierdzenia czy praca systemu jest zgodna z oczekiwaniami, czy użyte materiały i komponenty są zgodne z wytycznymi, czy dokumentacja, rysunki i instrukcje obsługi dotyczą zainstalowanego systemu.

Należy sprawdzić, czy zainstalowany system działa prawidłowo (w stanie alarmowania, uszkodzenia lub blokowania). W szczególności należy sprawdzić:

 • Czy wszystkie czujki, a także ręczne ostrzegacze pożarowe są prawidłowo zlokalizowane i identyfikowane w systemie?
 • Czy dobrano odpowiedni typ i rodzaj urządzeń?
 • Czy informacje podawane przez centrale systemów są prawidłowe, a także spełniają wymagania dokumentacji?
 • Czy wszystkie połączenia ze stacjami odbiorczymi alarmów pożarowych oraz stacjami odbiorczymi sygnałów uszkodzeniowych są przygotowane lub pracują poprawnie, a alarmy pożarowe oraz sygnały uszkodzeniowe są zrozumiałe, a także prawidłowo sformułowane?
 • Czy urządzenia alarmowe działają zgodnie z wymaganiami?
 • Czy zasilanie rezerwowe na odpowiedni czas zostało ustalone w oparciu o rzeczywiste zużycie energii?
 • Czy wszystkie dodatkowe funkcje (wejścia, a także wyjścia) zostały przetestowane?

Dokumentacja

W czasie odbioru wykonawca systemów powinien przekazać inwestorowi:

 • Dokumentację powykonawczą systemu uzgodnioną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Protokoły pomiarów z prób akustycznych.
 • Wymagane certyfikaty, a także świadectwa dopuszczenia.
 • Deklaracje zgodności albo właściwości użytkowych wyrobu.

przegląd SSP Intermarche

Nasza przykładowa lista kontrolna – przegląd SSP

 • Czy centrala sygnalizacji przeciwpożarowej sygnalizuje stan alarmu po zadymieniu czujki / uruchomieniu ROP?
 • Czy alarm pożarowy został przekazany do właściwej komendy miejskiej/powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dot. obiektów wyposażonych w UTAPiSU)?
 • Czy nastąpiło uruchomienie oddymiania klatek schodowych (w przypadku połączonego systemu oddymiania)?
 • Czy zostały odblokowane przejścia w drogach ewakuacyjnych, kontrolowanych przez system kontroli dostępu SKD?
 • Czy nastąpiło sprowadzenie wind na parter, unieruchomienie ich i otwarcie drzwi, również zewnętrznych, sterowanych automatycznie?
 • Czy operator systemu jest w stanie stwierdzić na podstawie wskazań centrali prawidłowość działania lub nie działania systemu (wyświetlacz informujący obsługę o bieżącym stanie systemu)?
 • Czy komunikat ze sprawdzenia poziomu zabrudzenia czujek optycznych z poziomu centrali jest zrozumiały?
 • Czy monitoring linii sygnałowych jest ciągły?
 • Czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe, a także urządzenia automatycznego wykrywania działają prawidłowo?
 • Czy lokalizacja urządzeń jest zgodna z wymaganiami: wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe, urządzenia automatycznego wykrywania, czujnik dymu?
 • Czy sprzęt i urządzenia pomocnicze są identyfikowalne na podstawie etykiet i czy są zgodne z projektem systemu?
 • Czy każdy ROP i automatyczne urządzenie do wykrywania pożaru, w przypadku systemów adresowanych, jest prawidłowo lokalizowany w systemie?
 • Czy poziom natężenia dźwięku z sygnalizatorów w całym budynku są zgodne ze specyfikacją, a także wytycznymi?
 • Czy wszystkie alarmy i wskaźniki wizualne są zgodne ze specyfikacją /wytycznymi?
 • Czy sygnalizacja zdalna działa zgodnie ze specyfikacją / wytycznych?
 • Czy wszystkie funkcje systemu (alarmowanie, sterowanie, wskazywanie, drukowanie i dodatkowe) działają właściwie?
 • Czy umiejscowienie ręcznych ostrzegaczy pożarowych jest zgodne z wytycznymi pod względem lokalizacji, wysokości i widoczność?
 • Czy lokalizacja czujek dymu, a także CO jest zgodna z wytycznymi?
 • Czy lokalizacja czujek jest zgodna z wytycznymi?
 • Czy linia lokalizacji detektorów jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy umiejscowienie zasysających czujek dymu jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy usytuowanie czujek płomienia jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy lokalizacja czujek dymu w przewodach wentylacyjnych jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy w systemach radiowych zasięg sygnałów radiowych jest wystarczający we wszystkich obszarach pomieszczeń chronionych?
 • Czy umiejscowienie czujki specjalnej jest zgodne z jej specyfikacją?
 • Czy umiejscowienie centrali i zasilaczy jest zgodne z wytycznymi i spełnia wymagania przepisów budowlanych, ubezpieczyciela itp.?
 • Czy w odpowiednim miejscu znajduje się mapa podziału obiektu na strefy dozorowe?
 • Czy sieć zasilającą można kontrolować zgodnie ze specyfikacjami / wytycznymi?
 • Czy zasilanie awaryjne systemu spełnia wymagania?
 • Czy wszystkie wskaźniki uszkodzeń i ich obwody działają prawidłowo (jeżeli to możliwe należy wykonać symulację)?
 • Czy firma dostarczyła wszystkie potrzebne dokumenty?

Oferujemy wykonanie przeglądu systemu sygnalizacji pożarowej przez naszych specjalistów.

Skontaktuj się z nami. Tel. 68 411 40 00

 

Komentarze (10)

Dodaj komentarz