Postępowania powypadkowe

Twój pracownik uległ wypadkowi?

Pomożemy Ci określić przyczyny i okoliczności wystąpienia wypadku, dokonamy kwalifikacji prawnej zdarzenia, a także określimy środki i wnioski prewencyjne, tj. przedsięwzięcia mające na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości.

Zadzwoń do nas, przeprowadzimy profesjonalne postępowanie powypadkowe. Co robimy?

 1. Zbierzemy materiały dowodowe.
 2. Wysłuchamy wyjaśnień poszkodowanego i świadków wypadku.
 3. Ustalimy okoliczności i przyczyny wypadku.
 4. Sporządzimy protokół powypadkowy i przekażemy go do ZUS.
 5. Pomożemy w zastosowaniu przez pracodawcę działań zapobiegawczych.
Postępowania powypadkowe

Co to jest wypadek przy pracy?

Według art. 3 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadkiem przy pracy określa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.
 • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku, wynikającego ze stosunku pracy.

Procedura postępowania w razie wypadku

 1. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.
  • Zgodnie z instrukcją pierwszej pomocy należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.
  • W razie potrzeby należy wezwać pogotowie ratunkowe oraz inne służby.
  • UWAGA: Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zapewnić punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, ze względu na ostre działanie toksyczne, a także ma obowiązek zapewnić apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
 2. Zgłoszenie przez pracownika lub poszkodowanego, którego stan zdrowia na to pozwala o zaistniałym wypadku.
  • Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.
  • Zgłoszenia wypadku może dokonać również inny pracownik lub świadek zdarzenia.
  • Zgłoszenie wypadku można wykonać osobiście, telefonicznie lub w inny sposób.
 3. Zabezpieczenie miejsca wypadku przez pracodawcę.
  • Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w taki sposób, aby nie doszło do kolejnego wypadku.
  • Odpowiednie zabezpieczenie miejsca wypadku ma na celu sprawne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.
 4. Zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora.
  • Zawiadomienie należy wykonać tylko wtedy, gdy doszło do wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego.
  • W razie wypadku śmiertelnego zabronione jest usuwanie dowodów lub wykonywanie innych czynności mających na celu utrudnianie przeprowadzenia postępowania przez prokuraturę.
 5. Powołanie zespołu powypadkowego przez pracodawcę.
  • Zespół powypadkowy pracodawca powołuje odpowiednim zarządzeniem, wskazując osoby które uległy wypadkowi, czas i miejsce wypadku oraz skład zespołu powypadkowego.
  • W czasie wystąpienia wypadku przy pracy pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.
  • W przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownika służb bhp zastępuje: pracodawca, pracownik, któremu zostały powierzone zadania służby bhp lub specjalista spoza zakładu pracy. Natomiast społecznego inspektora pracy zastępuje przedstawiciel pracowników przeszkolonych w zakresie bhp.
  • W przypadku małego zakładu pracy w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy.
 6. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
  • Zespół powypadkowy ma za zadanie zebrać jak najwięcej dowodów w sprawie.
  • Na protokole zapisuje się wyjaśnienia poszkodowanego.
  • Na protokole zapisuje się wyjaśnienia świadków wypadku oraz świadków pośrednich.
  • W miarę możliwości należy zebrać dowody z Policji, Prokuratury lub Pogotowia Ratunkowego.
 7. Sporządzenie protokołu powypadkowego przez zespół.
  • Zespół powypadkowy ma obowiązek w ciągu 14 dni zakończyć postępowanie powypadkowe.
  • W razie wystąpienia ważnych czynników uniemożliwiających zakończenie postępowania powypadkowego w ciągu 14 dni, pracodawca swoim zarządzeniem może wydłużyć okres prowadzenia dalszego postępowania.
  • Zespół powypadkowy po zakończeniu postępowania powypadkowy, przekazuje pracodawcy protokół wraz ze wszystkimi załącznikami celem zatwierdzenia.
  • Pracodawca następnie wręcza jeden egzemplarz poszkodowanemu w celu zapoznania się.
  • Należy również pamiętać, że poszkodowany ma prawo odwołać się od decyzji pracodawcy.
  • W razie wypadku śmiertelnego protokół przekazuje się do ZUS.
  • W razie zwolnienia lekarskiego pracownika powyżej 33 dni w związku z wypadkiem, protokół postępowania powypadkowego należy również przekazać do ZUS.
 8. Wypełnienie rejestru wypadków przy pracy.
  • Pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
  • Rejestr wypadków należy aktualizować na bieżąco i wydawać na żądanie organów kontroli.
 9. Wypełnienie statystycznej karty wypadku przy pracy oraz wysłanie jej do GUS.
  • Do celów statystycznych pracodawca ma obowiązek wypełnić statystyczną kartę wypadku.
  • Statystyczną kartę wypadku przesyła się do Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Zastosowanie się przez pracodawcę do działań zapobiegawczych.
  • Po zaistniałym wypadku, obowiązkiem pracodawcy jest zastosowanie działań zapobiegawczych. Przykładowo może to być: naprawa sprzętu, który spowodował wypadek lub wymiana narzędzi, które były przyczyną wypadku.
  • Pracodawca ma również obowiązek przeprowadzić szkolenie profilaktyczne, mające na celu uniknięcie podobnych wypadków w przyszłości.

Oferujemy Państwu usługi wykonania profesjonalnego i rzetelnego postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń do nas.

Tel. 68 411 40 00