Pomiary natężenia oświetlenia

Wykonujemy tanie pomiary natężenia oświetlenia

Nasza firma przeprowadza profesjonalne pomiary natężenia oświetlenia w zakładach pracy oraz we wszystkich pomieszczeniach, w których wymagany jest odpowiedni poziom i jakość oświetlenia. Pomiary wykonujemy przy użyciu luksomierzy, które posiadają należyte certyfikaty oraz aktualne świadectwa wzorcowania. Po wykonaniu pomiarów, sporządzana jest przez nas dokumentacja komputerowa. Protokół z pomiarów zawsze zostaje podpisany przez osobę uprawnioną, a następnie trafia do klienta.
Firma BHPEX Zielona Góra

Rodzaje wykonywanych pomiarów

Wykonujemy następujące pomiary natężenia oświetlenia na terenie Zielonej Góry i okolic:

 • Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego.
 • Pomiary natężenia oświetlenia stanowiskowego.
 • Pomiary równomierności oświetlenia i olśnienia.
 • Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego.
 • Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.
 • Pomiary ochronne.

Jakie są rodzaje oświetlenia?

 • Oświetlenie ogólne – równomierne oświetlenie obszaru i otoczenia pracy, bez uwzględnienia wymagań dotyczących oświetlenia niektórych jego części.
 • Oświetlenie miejscowe – dodatkowe oświetlenie miejsca pracy wzrokowej, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb oświetleniowych, instalowane w celu zwiększenia natężenia oświetlenia, poprawy widzenia szczegółów itp., które jest załączane niezależnie od oświetlenia ogólnego.
 • Oświetlenie złożone – oświetlenie, które składa się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia miejscowego.

Jak często należy wykonywać pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy?

 • Przepisy bhp nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego. Nie jest ono zaliczane do czynników szkodliwych, lecz „jedynie” do czynników uciążliwych. Jedynie pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykonywać co 12 miesięcy.
 • Pomiary powinny być wykonane ponownie na tych stanowiskach pracy, na których poprzednie pomiary wykazały, że oświetlenie było niewystarczające.
 • Pomiary natężenia powinny być dokonane po oddaniu pomieszczeń do użytku, przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy.
 • Ostateczną decyzję co do częstotliwości wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia podejmuje pracodawca, mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków.
 • Nie jest prawdą, że częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia to okres co 5 lat wraz z pomiarami instalacji elektrycznej.

Kto może wykonywać pomiary?

 • Pomiary może wykonywać tylko i wyłącznie osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne „E” eksploatacji dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej z wpisem: prace kontrolno-pomiarowe w zakresie oświetlenia.
 • Protokół z badań może zatwierdzić tylko i wyłącznie osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne „D” dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Jakie wymagania musi spełniać urządzenie pomiarowe (luksomierz)?

 • Luksomierz musi posiadać aktualne świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar.

Kto kontroluje wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia?

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 • Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Państwowa Straż Pożarna – w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.