Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych

Obowiązek wykonania pomiarów

Nie później, niż w ciągu miesiąca od daty uruchomienia zakładu pracy, należy dokonać pomiaru parametrów (stężenia, natężenia) szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych, jeżeli występują w firmie lub, jeśli zachodzi takie przypuszczenie. Wyniki pomiarów nie mogą być ukrywane, należy o nich poinformować wszystkich pracowników.
Wyniki pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pracodawca ma obowiązek rejestrować i przechowywać, w celu udostępniania pracownikom i organom kontrolnym.
Zadzwoń do nas – do Zielonej Góry, badania wykonamy szybko i tanio.

Przeprowadzamy badania i pomiary czynników, które mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Wykonujemy analizy w zakresie szkodliwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Oferujemy również pomoc specjalistów w zakresie ustalenia rodzaju szkodliwości oraz zakresu badań, które należy wykonać. Oferujemy:

 • Hałas na stanowiskach pracy.
 • Drgania mechaniczne ogólne i miejscowe.
 • Oświetlenie.
 • Oświetlenie awaryjne.
 • Mikroklimat środowiska pracy (umiarkowany, gorący, zimny).
 • Określenie stężenia pyłu frakcji respirabilnej i całkowitej.
 • Oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach.
 • Czynniki chemiczne (lotne związki organiczne, metale, tlenki).
 • Czynniki biologiczne, w tym bakterie i grzyby (określenie liczby oraz ich identyfikacja).

W zależności od wyników przeprowadzonych badań, możemy mieć do czynienia z czynnikami:

 • Niebezpiecznymi – ich działanie nierzadko prowadzi do urazu lub jest powodem pogarszającego się zdrowia, a nawet śmierci.
 • Szkodliwymi – wpływającymi na pogarszający się stan zdrowia.
 • Uciążliwymi – utrudniającymi wykonywanie pracy, zmniejszającymi wydajność, jednak nie zagrażającymi życiu i zdrowiu pracownika.

Zleć nam pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych i staraj się o regularne pomiary, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoich pracowników. Pamiętaj, że niektóre czynniki mogą być rakotwórcze, mogą też prowadzić do kalectwa, bądź śmierci pracownika. Nie zwlekaj i już dziś zrób pomiary na stanowisku pracy, żeby uniknąć przykrych konsekwencji.