Plan BIOZ

Plan BIOZ na budowie

Gotowy plan BIOZ w wersji elektronicznej – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, dostępny w naszym sklepie internetowym – kompletna i obszerna dokumentacja, niezbędna na każdym placu budowy.

Zamówiony plan BIOZ sprzedawany jest w wersji elektronicznej, co pozwala z łatwością dostosować dokumentację do potrzeb budowy.

Zamów już teraz.

Kto ma obowiązek opracowania planu BIOZ?

Na inwestorze spoczywa obowiązek zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie opracowania planu BIOZ.

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę właściwego organu oraz projektanta, sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

 • Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu BIOZ.
 • Informację o danych zamieszczonych w ogłoszeniu, zawierającym informację dotyczącą bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Do obowiązków projektanta należy sporządzenie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ.

Informacja projektanta dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzana jest dla każdego projektu i stanowi podstawę do sporządzania planu BIOZ przez kierownika budowy.

OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ NALEŻY DO KIEROWNIKA BUDOWY

Kiedy plan BIOZ jest obowiązkowy na budowie?

Plan BIOZ na budowie jest obowiązkowy podczas wykonywania robót budowlanych tylko w trzech przypadkach:

Przypadek nr 1 – Kiedy przewiduje się, że planowane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a jednocześnie ma być zatrudnionych co najmniej 20 pracowników.

Przypadek nr 2 – Kiedy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przypadek nr 3 – Kiedy na budowie będzie wykonywany przynajmniej jeden z niżej wymienionych rodzajów robót budowlanych:

 1. Roboty o charakterze, organizacji lub miejscu prowadzenia, stwarzającym szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności do upadku z wysokości lub przysypania ziemią.
  • Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia, o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m.
  • Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m.
  • Rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m.
  • Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych.
  • Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich, a także wysokościowych.
  • Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców.
  • Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory.
  • Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych.
  • Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony.
  • Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach.
  • Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
   • 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV.
   • 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV.
   • 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV.
   • 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV.
  • Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków.
  • Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m.
  • Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych.
 2. Roboty, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi:
  • Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C.
  • Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest.
 3. Roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym:
  • Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej.
  • Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów.
 4. Roboty w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
  • Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym 110 kV.
  • Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.
  • Budowa i remont:
   • Linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe).
   • Sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne.
   • Linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
   • Sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego.
  • Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego.
 5. Roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracownika:
  • Roboty prowadzone z wody lub pod wodą.
  • Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych.
  • Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach.
  • Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m.
 6. Roboty prowadzone w studniach, podziemiach i tunelach:
  • Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych.
  • Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi.
 7. Roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
 8. Roboty wykonywane w kesonach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza.
 9. Roboty wymagające używania materiałów wybuchowych:
  • Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu.
  • Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów.
 10. Roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.

Jaka jest struktura planu BIOZ?

 1. Część tytułowa:
  • Nazwa i adres obiektu budowlanego.
  • Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres.
  • Imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan BIOZ sporządzany jest przez inną osobę – również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwa i adres podmiotu sporządzającego plan BIOZ.
 2. Część opisowa, która powinna zawierać:
  • Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
  • Wykaz istniejących obiektów budowlanych, podlegających adaptacji lub rozbiórce.
  • Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
  • Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
  • Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.
  • Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
  • Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
   • Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.
   • Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
   • Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.
   • Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
   • Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
 3. Część rysunkowa, którą opracowuje się na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu. Zawiera ona dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:
  • Czytelną legendę.
  • Oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie.
  • Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi.
  • Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych.
  • Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.
  • Rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego oraz prefabrykatów.
  • Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu, na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu.
  • Lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Plan BIOZ na indywidualne zamówienie

Opracowujemy kompletną i rozbudowaną dokumentację BIOZ spełniającą wymagania prawa budowlanego i BHP.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły, tel. 68 411 40 00.