IBWR

Mając świadomość jak ważne jest BHP na budowie, a przy tym ile wypadków ma miejsce przy tego typu pracach, sporządzamy tanie i profesjonalne Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót. IBWR nie może mieć charakteru uniwersalnego. Dokument sporządzamy dopasowany pod konkretny plac budowy.

Dlaczego trzeba sporządzić IBWR?

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych ma na celu zapobieganie zagrożeniom i niebezpieczeństwom związanym z wykonywaniem robót budowlanych. Również musi wskazać sposoby postępowania w razie wystąpienia tych zagrożeń. Mowa o nich w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Dlaczego IBWR, a nie plan BIOZ?

Warto odwołać się do przepisów precyzujących zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych. Konkretnie rozdzielają one plan BIOZ od instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. Celem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) jest identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy oraz wdrożeniu takich rozwiązań aby w momencie realizacji inwestycji zapobiegły tym zagrożeniom. IBWR powinna zawierać opis obowiązków związanych z BHP na poziomie konkretnego zadania, gdzie poszczególne czynności są przypisane pracownikom posiadającym stosowne kompetencje; np. wskazanie sposobu zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.

Tu należy dodać, że obowiązek opracowania IBWR obciąża wykonawcę, co jednoznacznie wynika z przepisów bhp podczas robót budowlanych. Za plan BIOZ odpowiada natomiast inwestor.

Dobrze przygotowany plan BIOZ i IBWR wspomagają proces koordynacji pod warunkiem, że są na bieżąco aktualizowane i stosowane do zarządzania bezpieczeństwem.

IBWR Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

Kto sporządza IBWR?

Obowiązek sporządzenia i zaznajomienia pracowników z IBWR spoczywa na wykonawcy. Jednak wykonanie tego zadania może powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kompetencje w tym zakresie, np. firmie BHPEX.

Kiedy opracowujemy IBWR?

Konieczność sporządzania Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, wynika z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych ma obowiązek sporządzić instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Obowiązek dotyczy prac wskazanych w Prawie budowlanym:

 • prace przy których występuje działanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych, mogących mieć wpływ na zdrowie i życie człowieka,
 • prowadzonych przy montażu, czy też demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych,
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych,
 • prowadzonych w studniach, tunelach, a także pod ziemią,
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia, czy też czynnych linii komunikacyjnych,
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,
 • prace których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza.
IBWR BHPEX

Podstawa prawna

Dz.U.2003.47.401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Jakie IBWR opracowujemy?

Sporządzamy Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót:

 • betonowych,
 • brukarskich,
 • budowlanych,
 • ciesielskich,
 • dekarskich,
 • drogowych,
 • elektrycznych,
 • hydrotechnicznych,
 • instalacyjnych,
 • kubaturowych,
 • montażowych,
 • na rusztowaniach,
 • na wysokości,
 • sanitarnych,
 • ziemnych,
 • a także innych robót wykonywanych przez Klienta.
IBWR Zielona Góra

Pamiętaj!

W przypadku ciężkiego i śmiertelnego wypadku na budowie, Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności sprawdza opracowaną IBWR. Inspektor kontroluje czy zapisy w Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót były właściwie sporządzone i realizowane.

Nasze instrukcje zawierają następujące dane, które dotyczą:

 • realizowanej inwestycji,
 • wykonawcy,
 • wykonywanych prac (miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres, a także kolejność wykonywania),
 • pracowników (stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, liczba zatrudnionych),
 • sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),
 • substancji i materiałów niebezpiecznych,
 • zagrożeń,
 • warunków terenowych i lokalizacji miejsca pracy.

Jakie kary w związku z niedopełnieniem obowiązku IBWR?

 • 220 § 1 Kodeksu karnego – niedopełnianie obowiązków z zakresu bhp – Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • 283 § 1 Kodeks pracy – odpowiedzialność z zakresu bhp – Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Oferujemy sporządzenie IBWR w atrakcyjnej cenie. Zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom na budowie i uchroń się przed odpowiedzialnością karną.

Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń do naszego konsultanta.

Tel. 68 411 40 00