Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne bhp obowiązkowo realizuje się w pierwszym dniu pracy nowego pracownika

Szkolenie dzieli się na dwa etapy:

 • Instruktaż ogólny bhp.
 • Instruktaż stanowiskowy.

tel. 68 411 40 00

Zielona Góra

Co to jest instruktaż ogólny bhp?

 1. Dla uczestników szkolenia:
  • Instruktaż ogólny bhp jest częścią szkolenia wstępnego bhp.
  • Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.
  • Szkolenie należy przeprowadzić w pierwszym dniu pracy.
 2. W kwestiach organizacyjnych:
  • Instruktaż ogólny bhp trwa minimum 3 godziny lekcyjne – po 45 minut.
  • Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu.
  • Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 3. Cel instruktażu bhp:
  • Zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy.
  • Zapoznanie pracownika z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi w danym zakładzie pracy.
  • Nauczenie pracownika zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Co to jest instruktaż stanowiskowy?

 1. Dla uczestników szkolenia:
  • Instruktaż stanowiskowe jest częścią szkolenia wstępnego bhp.
  • Szkolenie należy przeprowadzić w pierwszym dniu pracy.
  • Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska.
  • Szkolenie należy również odbyć ponownie w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.
  • Szkolenie to muszą przejść również studenci, odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie, odbywający praktyczną naukę zawodu.
 2. W kwestiach organizacyjnych:
  • Instruktaż stanowiskowy bhp trwa minimum 8 godzin lekcyjnych – po 45 minut.
  • Szkolenie organizuje się w formie praktycznej na stanowisku pracy.
  • Instruktaż stanowiskowy powinien zawierać rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem, a następnie pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika.
  • Instruktaż stanowiskowy obejmuje również próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy.
  • W zakres instruktażu stanowiskowego wchodzi również samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora oraz sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Pamiętaj, że szkolenie wstępne bhp musi zakończyć się podpisaniem karty szkolenia wstępnego. Zawiera ona:

 1. Podpis pracownika.
 2. Podpis osoby przeprowadzającej instruktaż ogólny.
 3. Podpis osoby przeprowadzającej instruktaż stanowiskowy.
 4. Podpis kierownika jednostki organizacyjnej.

Po podpisaniu umowy o pracę z pracownikiem, pamiętaj o szkoleniu wstępnym bhp dla niego. Nie zwlekaj, tylko zadzwoń do nas, my to szkolenie przeprowadzimy szybko i sprawnie, w cenie już od 25 zł/os.

Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ Podstawa prawna
Do pobrania udostępniamy Państwu wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – do pobrania tutaj.