Szkolenie okresowe BHP

Oferujemy szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych.

W jaki sposób realizujemy szkolenia okresowe bhp?

 1. Szkolenie okresowe bhp możemy zrealizować tradycyjnie, czyli w formie wykładu lub seminarium w naszej siedzibie, lub w siedzibie Twoje firmy. Wybór należy do Ciebie.
 2. Szkolenie okresowe bhp możesz również zrealizować w formie szkolenia kierowanego, tzn. samodzielnie – przez Internet. Połączysz się online z naszym serwerem, obejrzysz odpowiednie prezentacje i zaliczysz egzamin – również online. Forma szkolenia bhp jako e-learning, przeznaczona jest głównie dla osób, które nie dysponują czasem na dojazd na szkolenie tradycyjne.
 3. Inną formą szkolenia bhp okresowego jest szkolenie przez Internet. Od powyższego różni się tym, iż takie szkolenie przeprowadzane jest w formie wideokonferencji. Osoba szkolona będzie miała stały kontakt z trenerem i na bieżąco będzie mogła zadawać pytania.

Dla kogo prowadzimy szkolenia?

 1. Szkolenia okresowe bhp realizujemy dla wszystkich grup zawodowych, bez względu na wiek i płeć.
 2. Posiadamy doświadczenie w realizowaniu szkoleń głównie dla branż z obszarów: budownictwa, wojska, służby zdrowia, górnictwa, transportu, oświaty oraz wielu innych.
 3. Każde szkolenie okresowe bhp kończy się krótkim sprawdzeniem wiedzy oraz wydaniem stosownych zaświadczeń honorowanych przez wszystkich pracodawców.

Szkolenie okresowe bhp należy realizować cyklicznie w następujących okresach czasowych:

 1. Nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
 2. Nie rzadziej niż raz w roku – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.
 3. Nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 4. Nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Szukasz szkolenia BHP?

Nie zwlekaj z przeprowadzeniem szkolenia bhp w swojej firmie, zadzwoń do nas już dzisiaj. Nasze szkolenia przeprowadzamy szybko i w sposób zrozumiały. Są to także najtańsze szkolenia bhp w Zielonej Górze

Szkolenie okresowe bhp

Szkolenie okresowe bhp to przede wszystkim aktualizacja i utrwalanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Oznacza to, że po upływie ważności szkolenia wstępnego bhp (w zależności od grupy zawodowej: po trzech, pięciu lub sześciu latach), pracownik ma obowiązek odbyć szkolenie okresowe bhp.

Jako odpowiedzialny pracodawca zapewnij swojemu pracownikowi szkolenie okresowe bhp, zmniejszając w ten sposób ryzyko wypadku przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
Firma BHPEX oferuje szkolenie okresowe bhp dla pracowników w cenie już od 60zł/os.

Zadzwoń i dowiedz się więcej. Tel 68 411 40 00

Ramowy program szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych (co 6 lat) obejmuje:

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin 45min
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2
2Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników2
3Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe2
4Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku2
Razem:minimum 8

Ramowy program szkolenia okresowego bhp dla stanowisk robotniczych (co 3 lata) obejmuje:

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin 45min
1Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą2
2Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy3
3Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku2
4Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka2
Razem:minimum 8

Ramowy program szkolenia okresowego bhp dla stanowisk kierowniczych (co 5 lata) obejmuje:

Lp.Temat szkoleniaLiczba godzin 45min
1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

3
2Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami3
3Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy3
4Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki2
5Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy2
6Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku1
7Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)1
8Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego1
Razem:minimum 16