Przeglądy regałów magazynowych

Oferujemy Państwu przeglądy regałów magazynowych realizowane przez wykwalifikowanych specjalistów BHPEX. Zakres wykonywanego przez nas przeglądu jest zgodny z normą PN EN 15635. Na koniec sporządzamy dokumentację zawierającą opis stanu technicznego i rekomendacje działań korygujących.

Dlaczego należy wykonywać przeglądy regałów magazynowych?

Cykliczne kontrole stanu technicznego regałów zapewniają podtrzymanie bezpieczeństwa pracowników, towaru i różnych instalacji magazynowych. Pojazdy takie jak wózki widłowe i inne urządzenia transportu mogą spowodować uszkodzenia ram regałów; tak samo niewłaściwe składowania produktów może przyczynić się do zaburzenia konstrukcji regałów, czy też zmniejszenia ich nośności. To wszystko może być przyczyną wypadków w pomieszczeniach magazynowych.

Regulacje prawne

Norma europejska PN-EN 15635 „Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania” określa wytyczne dla aspektów obsługi istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcyjnego systemów do składowania, w tym właśnie regałów magazynowych. Celem tej normy jest minimalizacja zagrożenia i zwiększenie bezpieczeństwa związanego z czynnościami wykonywanymi w magazynie, a także ograniczenie negatywnych skutków występowania uszkodzeń instalacji regałowych.

Najważniejsze podpunkty normy PN-EN 15635 dotyczące bezpieczeństwa w magazynach, to:

 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych przez eksperta. Doświadczona i wykwalifikowana w tej dziedzinie osoba musi wykonać przegląd techniczny w odstępach nieprzekraczających 12 miesięcy. Na koniec powinien zostać sporządzony raport informujący o teraźniejszym stanie regałów i ewentualnych czynnościach, do których należy przystąpić.
 • Tabliczka znamionowa z zawartymi aktualnymi informacjami o stanie instalacji powinna być ulokowana w widocznym miejscu.
 • O wymianie wadliwych elementów.
 • Wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu składowania, tzw. PRSES – Person Responsible for Storage Equippment Safety.
 • O przygotowaniu planów okresowych kontroli.

Obowiązkowemu przeglądowi podlegają:

 • regały paletowe rzędowe
 • regały paletowe przepływowe
 • pomosty magazynowe
 • regały paletowe przejezdne
 • regały paletowe wjezdne
 • systemy wielopoziomowe
 • regały wspornikowe
 • regały półkowe
Przeglądy regałów magazynowych Zielona Góra

 

UWAGA!

Magazynierzy i inni pracownicy obsługi magazynu, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu z powodu zaniedbań i przeoczeń pracodawcy (np. w zakresie regałów magazynowych), oprócz świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, które jest wypłacane przez ZUS – może zażądać dodatkowego odszkodowania od swojego pracodawcy. W niektórych przypadkach wysokość tego odszkodowania może być znaczna, ponieważ może obejmować wszystkie koszty opieki zdrowotnej, a w przypadku trwałego inwalidztwa – także koszty przygotowania do innego zawodu lub stałej renty.

Co zawiera przegląd?

Wykonywany przez nas przegląd jest zgodny z normą PN EN 15635. Sprawdzeniu podlegają m.in.:

 • zgodność zastanej konfiguracji regałowej z projektem,
 • zgodność montażu z instrukcją,
 • składowanie towaru w regale, a także na paletach,
 • poprawność obciążenia regału,
 • dokumentacja instalacji regałów,
 • wyrównanie rzędów regału,
 • uszkodzenia konstrukcji regałów, w tym uszkodzenia słupów, czy też belek,
 • stopy, połączenie belek do słupów, połączenia śrubowe,
 • obecność, a także aktualność tablic znamionowych,
 • wygięcie belek regałowych,
 • stan posadzki w magazynie.

Co zawiera protokół?

Z przeglądu sporządzamy protokół, w którym są zawarte następujące informacje:

 • Co dokładnie zostało sprawdzone?
 • Jakie stwierdzono usterki, uszkodzenia, czy też nieprawidłowości?
 • Kto wykonał przegląd i kiedy miał miejsce?
 • Jakie działania naprawcze i profilaktyczne powinna zastosować firma, np.:
  • Usunięcie regału z magazynu,
  • Zmniejszenie obciążenia półek,
  • Likwidacja luzów w połączeniach,
  • Naprawa elementów.

Nie czekaj aż zdarzy się wypadek, czy też do Twoich drzwi zapuka Państwowa Inspekcja Pracy. Oferujemy przeglądy regałów magazynowych w korzystnych cenach. Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. kontroli regałów.

Zapraszamy.

Tel. 68 411 40 00