Pomiary natężenia oświetlenia

Wykonujemy tanie pomiary natężenia oświetlenia

Nasza firma przeprowadza profesjonalne pomiary natężenia oświetlenia w zakładach pracy oraz we wszystkich pomieszczeniach. Pomiary wykonujemy przy użyciu luksomierzy, które posiadają należyte certyfikaty oraz aktualne świadectwa wzorcowania.

Zapraszamy do kontaktu tel. 68 411 40 00

Rodzaje wykonywanych pomiarów

Wykonujemy następujące pomiary natężenia oświetlenia na terenie Zielonej Góry i okolic:

 • Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego.
 • Pomiary natężenia oświetlenia stanowiskowego.
 • Pomiary równomierności oświetlenia i olśnienia.
 • Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego.
 • Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.
 • Pomiary ochronne.

Jakie są rodzaje oświetlenia?

 • Oświetlenie ogólne – równomierne oświetlenie obszaru i otoczenia pracy, bez uwzględnienia wymagań dotyczących oświetlenia niektórych jego części.
 • Oświetlenie miejscowe – dodatkowe oświetlenie miejsca pracy wzrokowej, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb oświetleniowych, instalowane w celu zwiększenia natężenia oświetlenia, poprawy widzenia szczegółów itp., które jest załączane niezależnie od oświetlenia ogólnego.
 • Oświetlenie złożone – oświetlenie, które składa się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia miejscowego.

Jak często należy wykonywać pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy?

 • Przepisy bhp nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego. Nie jest ono zaliczane do czynników szkodliwych, lecz „jedynie” do czynników uciążliwych. Jedynie pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykonywać co 12 miesięcy.
 • Pomiary powinny być wykonane ponownie na tych stanowiskach pracy, na których poprzednie pomiary wykazały, że oświetlenie było niewystarczające.
 • Pomiary natężenia powinny być dokonane po oddaniu pomieszczeń do użytku, przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy.
 • Ostateczną decyzję co do częstotliwości wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia podejmuje pracodawca, mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków.
 • Nie jest prawdą, że częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia to okres co 5 lat wraz z pomiarami instalacji elektrycznej.

Kto może wykonywać pomiary?

 • Pomiary może wykonywać tylko i wyłącznie osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne „E” eksploatacji dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej z wpisem: prace kontrolno-pomiarowe w zakresie oświetlenia.
 • Protokół z badań może zatwierdzić tylko i wyłącznie osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne „D” dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Jakie wymagania musi spełniać urządzenie pomiarowe (luksomierz)?

 • Luksomierz musi posiadać aktualne świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar.

Kto kontroluje wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia?

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 • Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Państwowa Straż Pożarna – w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

 

Tylko u nas profesjonalne pomiary natężenia oświetlenia.

Jako nieliczni posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia ogólnego oraz stanowiskowego.

Zapraszamy do kontaktu tel. 68 411 40 00