Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych

Obowiązek wykonania pomiarów

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty uruchomienia zakładu pracy należy dokonać pomiaru parametrów (stężenia, natężenia) szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych, jeżeli występują w firmie lub, jeśli zachodzi takie przypuszczenie. Wyniki pomiarów nie mogą być ukrywane, należy o nich poinformować wszystkich pracowników.
Wyniki pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca ma obowiązek rejestrować i przechowywać w celu udostępniania pracownikom i organom kontrolnym.
Zadzwoń do nas po ofertę 68 411 40 00

Przeprowadzamy badania i pomiary czynników, które mają bezpośredni wpływ na środowisko pracy. Wykonujemy analizy w zakresie szkodliwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Oferujemy również pomoc specjalistów w zakresie ustalenia rodzaju szkodliwości oraz zakresu badań, które należy wykonać. Oferujemy:

Analizy środowiskowe

 1. Wykonujemy analizy środowiskowe związane z oddziaływaniem urządzeń radiokomunikacyjnych na środowisko.
 2. Analiza środowiska jest to opracowanie mające na celu sprawdzenie zgodności planowanego przedsięwzięcia z obowiązującymi przepisami z zakresu Prawa Ochrony Środowiska oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi. Zawiera wybrane elementy opcjonalne raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Raport wpływu przedsięwzięcia na środowisko zawiera analizę przewidywanego wpływu stacji bazowej telefonii komórkowej na otaczające ją środowisko.

Pomiary pola elektromagnetycznego

 1. Pomiary pól elektromagnetycznych wykonujemy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i normy oraz zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania.
 2. Wydajemy opinie i interpretacje do sprawozdań z pomiarów pól elektromagnetycznych dotyczących środowiska pracy i środowiska ogólnego.
 3. Zakres akredytacji w zakresie środowiska pracy obejmuje:
  • Pomiary natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 40 Hz do 60 GHz.
  • Pomiary natężenia pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 0 Hz do 1 GHz.
  • Wyznaczanie natężenia pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 1 MHz do 3GHz.
 4. Zakres akredytacji w zakresie środowiska ogólnego:
  • Pomiary natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 40 Hz do 60 GHz.
  • Pomiary natężenia pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 0 Hz do 1 GHz.
  • Pomiary gęstości mocy w zakresie częstotliwości 0,3 GHz do 60 GHz.
 5. W ramach certyfikatu akredytacji wykonujemy pomiary pól elektromagnetycznych wokół źródeł takich jak:
  diatermie chirurgiczne, diatermie terapeutyczne, aparaty do rezonansu magnetycznego, terapulsy, magnetotroniki, kuchenki mikrofalowe, stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe, stacje telewizyjne, stacje linii radiowych, terminale abonenckie, CB, linie wysokiego napięcia, urządzenia przemysłowe jak piece, zgrzewarki, itp.
 6. Pomiary wykonujemy przy pomocy specjalistycznej aparatury pomiarowej, posiadającej aktualne świadectwa wzorcowania. Pomiary, sprawozdania z pomiarów, opinie i interpretacje wykonuje wykwalifikowana i doświadczona kadra. Gwarantuje to w pełni profesjonalne, rzetelne i kompleksowe wykonanie badań i analiz.

Zleć nam pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo swoich pracowników. Pamiętaj, że niektóre czynniki mogą być rakotwórcze, mogą też prowadzić do kalectwa, bądź śmierci pracownika. Nie zwlekaj i już dziś zrób pomiary środowiska pracy, żeby uniknąć przykrych konsekwencji.

Pomiary pracowni RTG

 1. Projekty osłon stałych.
  • Wykonujemy projekty pracowni rentgenowskich wraz z obliczeniem osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim. Obliczenia dokonywane są zgodnie z polską normą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony radiologicznej.
  • Projekt taki jest niezbędny ze względu na ochronę pracowników i osób nienarażonych zawodowo przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego. Opracowanie obejmuje rzut pomieszczeń pracowni wraz z umiejscowieniem aparatu rentgenowskiego oraz wyliczenia minimalnej ochronności poszczególnych osłon stałych.
 2. Pomiary dozymetryczne w środowisku pracy / osłon stałych.
  Wykonywanie pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy jest jedną z podstawowych czynności wykonanych po zamontowaniu aparatu rentgenowskiego. Pomiary wykonywane są w celu potwierdzenia skuteczności osłon stałych /weryfikacja założeń projektu pracowni/ oraz rozkład mocy dawki wokół aparatu rentgenowskiego. Wyniki tych pomiarów są pomocne przy kwalifikacji pracowników do odpowiedniej kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące.
 3. Dokumentacja dla pracowni RTG.
  Opracowanie i wdrożenie dokumentacji zawierającej opis odpowiedzialności, zależności oraz wszelkich prowadzonych w Pracowni RTG działań (nadzoru nad dokumentacją, audytów, przeglądów zarządzania, działań korygujących, itd.) jest obowiązkiem kierownika jednostki organizacyjnej. Oferujemy pomoc w przygotowaniu systemu ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w pracowni rtg zawierający wszystkie, wymagane przepisami, elementy. Przygotowujemy Księgę Jakości, procedury, instrukcje oraz formularze, które należy stosować w dalszej pracy.
 4. Szkolenia w zakresie wykonywania testów podstawowych.
  Do wykonywania testów podstawowych konieczny jest zakup fantomów testowych. Jeśli nie wiesz jak wykonywać te testy możesz to zlecić naszej firmie. Fachowo i rzetelnie przeszkolimy pracowników w zakresie wykonywanych testów podstawowych wymaganych dla danego typu aparatu rentgenowskiego.

Pomiary promieniowania laserowego

 1. Promieniowanie laserowe charakteryzuję się wysoką spójnością, kierunkowością rozchodzenia się wiązki oraz możliwością uzyskania wysokich gęstości energii. To wszystko powoduje, że przypadkowy, nawet krótkotrwały kontakt ciała, lub oka człowieka z wiązką pierwotną jak i również odbitą zwierciadlanie i rozproszoną kierunkowo powoduje duże zagrożenie dla zdrowia.
 2. Zdecydowana większość urządzeń laserowych szeroko rozpowszechnionych w medycynie jako skalpele, lasery biostymulacyjne czy przemyśle zaklasyfikowane zostały do najniebezpieczniejszych typów laserów 3B i 4. Obsługa takich urządzeń wymaga właściwego przeszkolenia personelu z zakresu bezpiecznego użytkowania laserów. Ponadto konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej pracowników, pacjentów jak i również osób postronnych mogących przypadkowo się pojawić w zasiągu pracy urządzenia.
 3. Nasze laboratorium oferuje doradztwo w zakresie wyboru środków ochronnych indywidualnych i zbiorowych. Ponadto posiadamy stosowne upoważnienie do prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny w obsłudze urządzeń laserowych.

Pomiary promieniowania optycznego

 1. Promieniowanie optyczne to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali w przedziale 100nm do 1mm. Obejmuje ono:
  • Promieniowanie nadfioletowe UV.
  • Promieniowanie podczerwone IR.
  • Promieniowanie widzialne VIS.
 2. W zakresie działań naszej firmy wykonujemy pomiary sztucznego niespójnego promieniowania optycznego:
  • Emitowanego przez maszyny (klasyfikacja urządzenia ze względu na poziom emisji promieniowania).
  • Pomiary na stanowiskach pracy zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami, odnosząc się do aktualnie ustalonych w Polsce NDN.
 3. Pomiary wykonujemy przy pomocy specjalistycznej aparatury pomiarowej, posiadając certyfikaty NIST. Posiadamy wdrożony system jakości. Pomiary wykonujemy metodą akredytowaną.
 4. Obecnie stosowana technologia w szerokim zakresie wykorzystuje promieniowanie optyczne w przemyśle, medycynie, kosmetyce. Technologicznymi źródłami promieniowania optycznego są: lampy ksenonowe, lampy fluorescencyjne, żarówki halogenowe o dużej mocy, łuk elektryczny otwarty wykorzystywany przy spawaniu itp.
 5. Szczegółową ofertę uzgadniamy indywidualnie z klientem, uwzględniając zarówno ilość stanowisk, niezbędny zakres pomiarowy, jak i koszty dojazdu.

Testy specjalistyczne

 1. Laboratorium oferuje wykonanie testów specjalistycznych aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
  • Radiografii ogólnej.
  • Stomatologii.
  • Mammografii.
  • Fluoroskopii.
 2. Testy specjalistyczne wykonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011, nr 51, poz. 265 z późn. zm.). Rozporządzenie to nakłada na placówki medyczne, stosujące urządzenia radiologiczne, obowiązek wykonywania testów specjalistycznych co najmniej raz na 12 miesięcy.

Pomiary hałasu

 1. Zgodnie z odpowiednimi normami i rozporządzeniami wykonujemy pomiary natężenia hałasu w środowisku pracy.
 2. Pomiary wykonujemy przy użyciu sprzętu najnowszej generacji posiadającego aktualne świadectwa wzorcowania. Obliczenia wykonywane są zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami oraz rozporządzeniami właściwych ministrów.
 3. Szacuje się, że ponad 20% społeczeństwa na co dzień przebywa w otoczeniu, w którym hałas przekracza dopuszczalne poziomy. Natomiast choroby zawodowe wywołane nadmiernym hałasem stanowią ponad 25% wszystkich stwierdzanych w Polsce chorób zawodowych. Przebywanie w środowisku, w którym notowane są zbyt wysokie poziomy dźwięku ma poważny wpływ na zdrowie. Powoduje nie tylko uszkodzenie słuchu, ale też schorzenia układu krążenia, zaburzenia rytmu serca, zdenerwowanie, trudności z koncentracją a także wydłuża czas reakcji.
 4. Szczegółową ofertę uzgadniamy indywidualnie z klientem, uwzględniając zarówno ilość punktów pomiarowych, jak i koszty dojazdu.

Pomiary drgań mechanicznych

 1. Posiadamy akredytację na wykonywanie pomiarów drgań mechanicznych:
  • O ogólnym oddziaływaniu na człowieka (wg. normy PN-EN 14253+A1 2011).
  • Przenoszonych przez kończyny górne (wg. normy PN-EN ISO 5349-1 2004, PN-EN ISO 5349-2 2004).
 2. Badania i obliczenia wykonujemy w oparciu o aktualne normy oraz rozporządzenia.
 3. Drgania mechaniczne uznaje się za procesy szkodliwe dla człowieka jak i maszyn oraz ich działania. Wykonywanie przez nas pomiary określają poziom narażenia pracownika na drgania na stanowisku pracy. Wczesne wykrycie przekroczeń, pomaga w uniknięciu zagrożeń związanych z ekspozycją pracownika na drgania o przekroczonych poziomach dopuszczalnych. Głównymi zagrożeniami występującymi w skutek drgań są zagrożenia zdrowotne, na które składają się zaburzenia w układzie kostno-stawowym, układzie krążenia, układzie mięśniowym i układzie nerwowy.
 4. Przykładowe źródła drgań o oddziaływaniu ogólnym:
  • Siedziska samochodów ciężarowych (np. ciągniki, autobusy, samochody).
  • Siedziska maszyn budowlanych (np. koparki, ładowarki, spychy, zagęszczarki).
  • Pomosty oraz podesty wprawiane w drgania przez maszyny przemysłowe (np. silniki spalinowe, silniki elektryczne, silniki pneumatyczne, maszyny do obróbki metali, kruszarki, podajniki).
 5. Przykładowe źródła drgań o oddziaływaniu miejscowym:
  • Dźwignie, drążki i koła sterujące maszynami i pojazdami.
  • Narzędzia udarowe (np. wiertarki udarowe, nitownice, klucze udarowe, młoty pneumatyczne, ubijarki, przecinaki, dłutownice).
  • Narzędzia obrotowe (np. szlifierki, wiertarki, piły łańcuchowe, polerki, pilarki).

Pomiary oświetlenia

 1. Zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami wykonujemy pomiary równomierności i natężenia oświetlenia elektrycznego – w tym także oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego – we wszystkich miejscach, w których powinien być zapewniony odpowiedni poziom i jakość oświetlenia (np.: zakłady pracy, szpitale, biura, instytucje publiczne, szkoły, itp.)
 2. Pomiary wykonujemy przy użyciu luksomierzy, które zostały zatwierdzone przez Główny Urząd Miar oraz posiadają aktualne świadectwa wzorcowania. Wszystkie obliczenia są zgodne ze stosownymi normami polskimi i międzynarodowymi.
 3. Światło umożliwia człowiekowi widzenie otaczających go przedmiotów a więc umożliwia również pracę. Dlatego określenie właściwego poziomu natężenia oświetlenia ma kluczowe znaczenia dla efektywności i bezpieczeństwa pracy.
  Podstawowym problemem techniki oświetleniowej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu natężenia oświetlenia. Jest ono określane na płaszczyźnie roboczej przez wartość średnią i powinno być ustalone w zależności od wielkości przedmiotu pracy wzrokowej, rodzaju i stopnia skomplikowania tej pracy a także typu pomieszczenia, w którym praca jest wykonywana.
 4. Ocena oświetlenia elektrycznego standardowo obejmuje badanie:
  • Pomiar natężenia oświetlenia.
  • Ustalenie równomierności oświetlenia.
 5. Szczegółową ofertę uzgadniamy indywidualnie z klientem, uwzględniając zarówno ilość punktów pomiarowych, jak i koszty dojazdu.

Pomiary zapylenia

 1. Zakres akredytacji obejmuje w zakresie powietrza w środowisku pracy:
  • Pobieranie próbek.
  • Stężenie pyłu całkowitego (metoda filtracyjno-wagowa) od 0,2 mg/m3do 66,2 mg/m3.
  • Stężenie pyłu respirabilnego (metoda filtracyjno-wagowa) od 0,2 mg/m3 do 32,8 mg/m3.
 2. Częstotliwość wykonywania pomiarów stężeń substancji chemicznych i pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy jest uzależniona od poziomów stężeń w ostatnich pomiarach.
 3. W przypadku stwierdzenia występowania na stanowisku pracy substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, badania i pomiary należy wykonywać co najmniej raz na 3 miesiące, jeżeli w ostatnio przeprowadzonym badaniu stężenie czynnika przekroczyło 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub raz na 6 miesięcy, jeżeli ostatnio zmierzona wartość stężenia tej substancji była od 0,1 do 0,5 najwyższego dopuszczalnego stężenia.
 4. W przypadku azbestu pomiary powinny być wykonywane co najmniej raz na 3 miesiące. Jeżeli w dwóch kolejnych pomiarach wskaźnik narażenia będzie mniejszy od 0,5 dla azbestu, to pomiary można wykonywać co 6 miesięcy.
 5. Gdy stężenia substancji innych, niż wyżej wymienione są w zakresie od 0,5 do 1,0 wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, pomiary należy wykonywać co najmniej raz w roku, a przy stwierdzeniu stężeń od 0,1 do 0,5 tych wartości – co najmniej raz na dwa lata.
 6. Badań i pomiarów substancji chemicznych oraz pyłów nie wykonuje się, jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia.
 7. W przypadku występowania w środowisku pracy szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego, dla którego określono wartść najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego, przeprowadza się pomiary ciągłe tego czynnika.

Pomiary wydatku energetycznego

 1. Wydatek energetyczny jest podstawowym parametrem określającym ilość energii wydatkowanej przez człowieka podczas wykonywania pracy. Ocena ciężkości pracy jest jednym z elementów analizy ergonomicznej stanowiska pracy, jest również niezbędna do realizacji rozporządzeń Rady Ministrów: w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, oraz w sprawie prac wzbronionym kobietom.
 2. Pomiary wydatku energetycznego wykonujemy wieloma metodami:
  • Kalorymetrii pośredniej.
  • RULA, REBA, OWAS i wiele innych.
Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych mogą dać różne wyniki, w ramach których możemy mieć do czynienia z czynnikami:
 • Niebezpiecznymi – ich działanie nierzadko prowadzi do urazu lub jest powodem pogarszającego się zdrowia, a nawet śmierci.
 • Szkodliwymi – wpływającymi na pogarszający się stan zdrowia.
 • Uciążliwymi – utrudniającymi wykonywanie pracy, zmniejszającymi wydajność, jednak nie zagrażającymi życiu i zdrowiu pracownika.

Tylko u nas wszystkie wymagane pomiary w jednym miejscu.

Nasza firma jako jedyna oferuje wszystkie wymagane prawem pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w zakresie środowiska pracy.

Zapraszamy do kontaktu tel. 68 411 40 00