Serwis BHP

Wyniki pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca ma obowiązek rejestrować i przechowywać w celu udostępniania pracownikom i organom kontrolnym. Nasza oferta zawiera WSZYSTKIE wymagane prawem przeglądy i pomiary BHP.

Pomiary bhp

 1. Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych:

  • Analizy środowiskowe.
  • Pomiary pola elektromagnetycznego.
  • Pomiary pracowni RTG.
  • Pomiary promieniowania laserowego.
  • Pomiary promieniowania optycznego.
  • Testy specjalistyczne.
  • Pomiary hałasu.
  • Pomiary drgań mechanicznych.
  • Pomiary zapylenia.
  • Pomiary wydatku energetycznego człowieka podczas pracy.
 2. Pomiary natężenia oświetlenia:

  • Ogólnego.
  • Stanowiskowego.
 3. Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych.

 4. Przeglądy regałów magazynowych.

 5. Przeglądy kominowe:

  • Przewody dymowe.
  • Przewody spalinowe.
  • Przewody wentylacyjne.
 6. Przeglądy środków ochrony indywidualnej:

  • Hełmy ochronne.
  • Odzież ochronna.
  • Szelki bezpieczeństwa.
  • i wiele innych (sprawdź w cenniku).
 7. Przeglądy okresowe budynków (roczne i pięcioletnie).

 8. Konserwacje gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.

 9. Przeglądy gazowe.

Tylko u nas wszystkie wymagane przeglądy w jednym miejscu.

Nasza firma jako jedyna oferuje wszystkie wymagane prawem pomiary bhp i przeglądy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zapraszamy do kontaktu tel. 68 411 40 00

Wszystkie przeglądy i pomiary bhp wykonywane są przez naszych pracowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Każdy przegląd kończy się analizą wyników pomiarów i opracowaniem stosownego protokołu, w którym zawarte są zalecenia co do dalszej eksploatacji.

Dlaczego pomiary BHP najlepiej jest powierzyć firmie BHPEX?

Ponieważ udzielamy gwarancji na nasze usługi z czasem reakcji 24 godziny na usunięcie usterki. Dodatkowo, nasi konserwatorzy posiadają wszystkie uprawnienia i certyfikaty, niezbędne do wykonywania określonych czynności serwisowych. Posiadamy także liczne świadectwa autoryzacyjne producentów sprzętu niezbędne do prawidłowego wykonywania przeglądów i konserwacji, w tym do naprawy urządzeń. Dodatkowo, każdy konserwator posiada:

 • Uprawnienia audytora wiodącego.
 • Odbyty kurs producenta sprzętu w zakresie przeglądów i naprawy sprzętu.
 • Świadectwo kwalifikacji.
 • Uprawnienia projektanta danych systemów.
 • Akredytację do wykonywania określonych pomiarów.