Metoda PHA

Wstępna Analiza Zagrożeń PHA (Preliminary Hazard Analysis) jest metodą matrycową, indukcyjną, pozwalającą na jakościowe oszacowanie ryzyka. Szacowanie ryzyka to określenie możliwych strat, poprzez stopień szkód S i prawdopodobieństwo P, z jakim szkody mogą wystąpić.

Wartościowanie ryzyka wyrażone jest poprzez wskaźnik:

W = S x P
gdzie:
S - stopień szkód.
P - prawdopodobieństwo szkód zdarzenia.

Pracodawco! Kup gotową dokumentację oceny ryzyka zawodowego metodą PHA i przygotuj się na kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy. Uniknij kary, zaopatrując się w ocenę ryzyka zawodowego w najniższej cenie w Polsce.

Metoda PHA

Szacowanie stopnia szkód S i prawdopodobieństwa szkód P odbywa się według skali na sześciu poziomach dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia. Charakterystykę poszczególnych poziomów przedstawia tabela poniżej:

S – Stopień szkód

Poziom szkódCharakterystyka
1Znikome urazy, lekkie szkody
2Lekkie obrażenia, wymierne szkody
3Ciężkie obrażenia, znaczne szkody
4Pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody
5Zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na bardzo dużą skalę na terenie zakładu
6Zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na dużą skalę poza terenem zakładu

Uwaga: Poziomy 1-5 dotyczą oceny stopnia szkód i prawdopodobieństwa szkód dla zdarzeń na terenie zakładu, poziom 6 – poza terenem zakładu.

P – Prawdopodobieństwo szkód

Poziom szkódCharakterystyka
1Bardzo nieprawdopodobne
2Mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat
3Doraźne wydarzenia, zdarzające się raz w roku
4Dosyć częste wydarzenia, zdarzające się raz w miesiącu
5Częste, regularne wydarzenia, zdarzające się raz w tygodniu
6Duże prawdopodobieństwo wydarzenia

Po oszacowaniu parametrów ryzyko wartościowane jest na podstawie matrycy ryzyka, przedstawionej w tabeli poniżej:

Matryca wartościowania ryzyka – metoda PHA

P – Prawdopodobieństwo szkód
Poziom123456
S – Stopień szkód 1123456
224681012
3369121518
44812162024
551015202530
661218243036

Ryzyko wartościowane jest na trzech poziomach:

1-3 – ryzyko akceptowalne,

4-9 – dopuszczalna akceptacja ryzyka po ocenie,

10-25 (36) – ryzyko niedopuszczalne – wymagane zmniejszenie ryzyka.

Uwaga : Wartość wskaźnika ryzyka poniżej 25 dotyczy szacowania stopnia szkód dla szkód na stanowiskach pracy na terenie zakładu.

Dostępne na naszym sklepie karty oceny ryzyka zawodowego metodą PHA, spełniają wymagania Państwowej Inspekcji Pracy i są dostępne od ręki.

Przykład

  • Ryzyko pracownika kwiaciarni związane z zakażeniem tężcem – kwiaciarka przesadza kwiaty, a także przygotowuje mieszankę ziemi. Największym możliwym skutkiem może być śmierć, w związku z czym szacuje się zgodnie z metodą PHA:
    • Stopień szkód S = 4 – pojedyncze wypadki śmiertelne.
  • W rejestrze wypadków nie zanotowano takiego zdarzenia, w związku z czym szacuje się:
    • Prawdopodobieństwo szkód P = 1 – bardzo nieprawdopodobne.
  • Dla tak oszacowanych parametrów:
    • Ryzyko W = 4 – dopuszczalna akceptacja ryzyka.