Metoda JSA

Analiza bezpieczeństwa pracy JSA Job Safety Analysis jest metodą induk­cyjną, w której ryzyko zawodowe jest funkcją konsekwencji zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzenia. W metodzie JSA określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo konse­kwencji (skutków) zdarzenia jest uszczegółowione i przed­stawione przez trzy parametry ryzyka, tj. częstotliwość występowania zagrożeń, możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

Analiza ryzyka prowadzona metodą JSA obejmuje etapy:

  • Oszacowanie ryzyka, tzn. określenie możliwych strat po­ przez określenie klasy konsekwencji C i prawdopodobień­stwa konsekwencji P
  • Wartościowanie ryzyka

Prawdopodobieństwo konsekwencji P określane jest zależ­nością:

P = F + O + A

gdzie:

F – częstotliwość występowania zagrożeń.

O – prawdopodobieństwo zdarzenia.

– możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody.

Pracodawco! Kup gotową dokumentację oceny ryzyka zawodowego metodą JSA i przygotuj się na kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy. Uniknij kary, zaopatrując się w ocenę ryzyka zawodowego w najniższej cenie w Polsce.

Szacowanie wartości składowych parametrów prawdopodo­bieństwa konsekwencji w analizie bezpieczeństwa pracy JSA Job Safety Analysis przedstawiono poniżej.

F – Częstotliwość występowania zagrożenia

WartośćCharakterystyka
1< 1 raz w roku
21 raz w roku
31 raz w miesiącu
41 raz w tygodniu
5Codziennie

0 – Prawdopodobieństwo zdarzenia

WartośćCharakterystyka
1Nieistotne
2Mało prawdopodobne
3Wyobrażalne
4Prawdopodobne
5Zwykłe

A – Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody

WartośćCharakterystyka
1Oczywiste
2Prawdopodobne
3Możliwe
4Niezbyt możliwe
5Niemożliwe

Konsekwencje zdarzenia C szacowane są w czterech klasach

C – Konsekwencja zdarzenia

KlasaOpisCharakterystyka
C1NieznaczneNie powodujące niezdolności do pracy
C2MarginalneKrótka niezdolność do pracy
C3PoważneDłuższa niezdolność do pracy
C4Bardzo poważneŚmierć

Po oszacowaniu parametrów ryzyko wartościowane jest z matrycy ryzyka:

JSA -Wartościowanie ryzyka

C – Klasa konsekwencjiP – prawdopodobieństwo konsekwencji
P = 3-4P = 5-7P = 8-10P = 11-13P = 14-15
Cl12345
C223456
C334567
C445678

Ryzyko wartościowane jest na trzech poziomach:

1-2 – ryzyko pomijalne

3-5 – ryzyko akceptowalne

6-8 – ryzyko nieakceptowalne

Dostępne na naszym sklepie karty oceny ryzyka zawodowego metodą JSA, spełniają wymagania Państwowej Inspekcji Pracy i są dostępne od ręki.

Przykład dla metody analiza bezpieczeństwa pracy JSA Job Safety Analysis:

Jednym z zagrożeń w pracy malarza budowlanego jest upa­dek na niższy poziom.

Źródłem zagrożenia jest praca na drabinach, podestach sta­łych, ruchomych, itp.

Największym możliwym skutkiem jest śmierć, w związku z czym szacuje się zgodnie z metodą JSA:

Konsekwencja zdarzenia C = C4 – bardzo poważne, śmierć.

Malarz codziennie wykonuje prace, korzystając z drabin lub podestów, dlatego:

Częstość występowania zagrożenia F = 5 – codziennie.

W rejestrze wypadków nie zanotowano takiego zdarzenia, w związku z czym prawdopodobieństwo zdarzenia szacuje się:

Prawdopodobieństwo zdarzenia 0 = 1– nieistotne.

Przy zastosowaniu drabin i podestów w dobrym stanie technicznym i odpowiedniego obuwia oraz w razie konieczności środków ochrony indywidualnej (uprzęży bezpieczeństwa):

Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody A = 1 – oczywiste.

W tej metodzie prawdopodobieństwo konsekwencji P jest sumą trzech parametrów:

P = F + O + A

P = 5 + 1 + 1 = 7

Na przecięciu wartości (tabela JSAwartościowanie ryzyka) poziomo C4 i pionowo P = 7 otrzymujemy wartość ryzyka R = 5 – ryzyko akceptowalne. Dla tak oszacowanych parametrów poziom ryzyka:

Ryzyko – R = 5 – akceptowalne.