Służba BHP

Służba BHP

Zadzwoń do nas, pod numer 68 411 40 00 i powierz nam pełnienie zadań służby bhp. W zamian otrzymasz kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi specjaliści w cenie obsługi dokonają audytu bhp i wskażą kierunki poprawy stanu bhp w firmie. Co więcej, to my płacimy mandaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. To my bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie kwestie związane z BHP. Jest to jedyna taka oferta w Zielonej Górze. Nasza służba bhp spowoduje, że wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będą spełnione. Ty w tym czasie spokojnie zajmiesz się swoją firmą.

SŁUŻBA BHP

Na tle naszej konkurencji w Zielonej Górze wyróżniamy się tym, iż to my płacimy za wszelkie mandaty. Do obowiązków podchodzimy uczciwie. Nasze działania to:

 • Uczciwe prowadzenie firmy.
 • Comiesięczne raporty z wykonanych zadań.
 • Cykliczne analizy bhp.
 • Pełna odpowiedzialność za sprawy bhp.

Brzmi uczciwie? Zadzwoń do nas po bezpłatną ofertę. 68 411 40 00

Służba BHP i zadania wynikające z rozporządzenia

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach firmy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży doradztwo oraz kontrola działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach stałego abonamentu nasza służba wykonuje wszystkie 22 zadania. Określone one zostały w w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Należą do nich:

 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie, niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
 2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji.
 6. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
 8. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 9. Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 11. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 12. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 13. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 14. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 15. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Również doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 16. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 17. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
 18. Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami, zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach.
 19. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 20. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  • Podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.
  • Podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.
 21. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 22. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Komu podlega służba bhp

Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy. W przypadku pracodawcy, który jest jednostką organizacyjną służba bhp podporządkowana jest bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką. Może też podlegać osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bhp. Jednoznaczna konstrukcja tego przepisu sprawia, że przepisy wewnętrzne zakładu pracy nie mogą wprowadzić innych regulacji. Przykładowo, za sprawą której służba bhp podlegałaby osobie niewchodzącej w skład organu zarządzającego.

Kto musi ją powołać … ?

Zgodnie z art. 237 § 1 K.p., obowiązek stworzenia służby bhp ciąży na pracodawcy, który zatrudnia powyżej 100 pracowników. W firmie, w której pracuje do 100 osób zadania służby bhp powinny zostać powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Warto tu nadmienić, że w przypadku stwierdzenia zagrożeń zawodowych o powstaniu służby bhp w firmie może zadecydować właściwy inspektor pracy.

… i w jakim składzie?

Ustalenie liczby pracowników wchodzących w skład służby bhp leży w gestii pracodawcy. Uwzględnia on stan zatrudnienia, uciążliwości pracy oraz warunków pracy i związanych z nimi zagrożeń zawodowych. Jednakże należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia zagrożeń zawodowych właściwy inspektor pracy może nakazać pracodawcy powiększenie grona pracowników służby bhp.

Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów ds. BHP. Objęcie każdego z tych stanowisk możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań kwalifikacyjnych:

 • inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca zawód technika bhp,
 • starszym inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp bądź też studia podyplomowe w tym zakresie,
 • specjalistą do spraw bhp może być osoba legitymująca się wyższym wykształceniem o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studiami podyplomowymi w tym zakresie oraz co najmniej 1 rokiem stażu pracy w służbie bhp,
 •  starszym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie albo studia podyplomowe w tym zakresie oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
 • głównym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia w tym zakresie oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Co ważne, samo spełnienie wymagań kwalifikacyjnych nie jest tu wystarczające. Każdy z pracowników służby bhp musi bowiem ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Pracodawca a służba bhp

Sam pracodawca może również pełnić obowiązki należące do służby bhp, o ile posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania jej zadań i:

 • zatrudnia do 10 pracowników lub
 • zatrudnia do 20 pracowników i jego działalność nie kwalifikuje się do wyższej niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W świetle art. 237 § 2 K.p, powierzenie wykonywania zadań służby bhp osobom spoza firmy jest możliwe dopiero w momencie braku kompetentnych pracowników. Przepis ten wdraża bezpośrednio art. 7 ust. 3 dyrektywy Nr 89/391, zgodnie z którym pierwszeństwo w zatrudnieniu w służbie bhp przysługuje odpowiednio wykwalifikowanym pracownikom, a dopiero w następnej kolejności specjalistom z zewnątrz.

Co istotne, służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami, niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 237 § 1 K.p.

Uprawnienia służby bhp

Służbie bhp, pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, jak również specjaliście spoza zakładu pracy, o których mowa odpowiednio w art. 237 § 1 i 2 K.p., na mocy § 3 rozporządzenia przysługuje szereg uprawnień. Należą do nich:

 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
 • występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp,
 • występowanie do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bhp,
 • występowanie do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bhp,
 • prawo do niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
 • prawo do niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
 • prawo do niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego, albo innych osób,
 • wnioskowanie do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

Odpowiedzialność służby bhp

Sam fakt powołania służby bhp przez pracodawcę nie przesądza o powstaniu po jej stronie odpowiedzialności za stan bhp w firmie. Jeżeli więc osoby wchodzące w skład służby, zatrudnione w ramach stosunku pracy, uchybiłyby ciążącym na nich obowiązkom, pracodawca może je pociągnąć do odpowiedzialności jedynie przy pomocy zasad dyscyplinowania pracowników wynikających z Kodeksu pracy. Wobec członków służby bhp zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną można natomiast zastosować zasady odpowiedzialności wynikające z Kodeksu cywilnego.