Outsourcing środowiskowy

Oferujemy outsourcing środowiskowy dla firm i instytucji, celem spełnienia wymagań przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów gospodarowania odpadami. Ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy z powodów ekonomicznych lub organizacyjnych nie chcą tworzyć w swoich firmach osobnych etatów lub działów zajmujących się ochroną środowiska.

Outsourcing środowiskowy

SPECJALIŚCI OD OCHRONY ŚRODOWISKA DLA TWOJEJ FIRMY

Oferujemy realizację wybranych obowiązków z zakresu ochrony środowiska na zasadzie zewnętrznej obsługi podmiotów gospodarczych. W ramach usługi realizujemy wszystkie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie środowiska, m.in.:
 1. Bieżąca ewidencja odpadów

  Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów oraz generowanie kart przekazania odpadów na podstawie otrzymanych od Państwa danych. W ramach usługi przesyłamy na bieżąco karty ewidencji odpadów oraz bezpłatnie przygotujemy roczne zestawienie o odpadach dla urzędów marszałkowskich. Przygotowujemy operaty przeciwpożarowe dla składowisk odpadów.

 2. Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Naliczymy na podstawie otrzymanych od Państwa danych wysokość opłat za:

  • spalanie paliw w silnikach (np. pojazdy samochodowe)
  • spalanie paliw w kotłach
  • emisję technologiczną
  • pobór wód
  • zrzut ścieków
 3. Sprawozdawczość

  W usłudze outsourcing środowiskowy sporządzamy również wymagane prawem sprawozdania, zestawienia na podstawie otrzymanych od Państwa danych. Najczęściej sporządzane sprawozdania to:

  • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  • sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach
  • OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3
  • OŚ-OP1
  • Kobize
  • PRTR
 4. Doradztwo

  W ramach stałego outsourcingu oprócz wykonywania ww. zadań zapewniamy opiekę merytoryczną dla przedsiębiorców polegająca na:

  • śledzeniu istotnych zmian w prawie środowiskowym mających kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności
  • sprawdzaniu umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska
  • pomocy przy wyborze odbiorców odpadów
  • okresowych wizytach w firmach w celu kontroli np. dokumentów ewidencyjnych, miejsc magazynowania odpadów oraz stanu infrastruktury technicznej
  • udziale w kontrolach organów Inspekcji Ochrony Środowiska

Outsourcing środowiskowy

Nasze usługi obejmują usunięcie wszelkich niezgodności Państwa zakładu wynikających z prawa ochrony środowiska. Również tych, wykazanych podczas rzeczywistej kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska. Są to przede wszystkim:

 1. Uzyskiwanie pozwoleń, w tym dokonywanie rejestracji.
 2. Dokonywanie zgłoszeń.
 3. Opracowywanie zaległej dokumentacji.
 4. Wprowadzanie i uzupełnianie brakujących ewidencji.