Lista kontrolna BHP

lista kontrolna PIP
Poniżej znajduje się lista kontrolna bhp, według której Państwowa Inspekcja Pracy weryfikuje stan bhp w zakładzie pracy. Dodatkowo w ramach stałej obsługi bhp, nasza firma przeprowadza u każdego klienta audyt bhp. Dzięki temu pracodawca otrzymuje informację o stanie bhp w firmie oraz o obszarach wymagających poprawy. Zadzwoń do nas i umów się już dziś.

Tel. 68 411 40 00

Lista kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Opracowana lista kontrolna bhp przygotowana przez PIP pozwala pracodawcy zidentyfikować problemy w przedsiębiorstwie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz z prawem pracy w zakresie zatrudniania pracowników. Dzięki poniższej liście pracodawca samodzielnie może zweryfikować własny zakład pracy pod względem spełnienia wymagań obowiązującego prawa.

W ramach audytu analizie poddawana jest lista kontrolna PIP zawierająca:

 1. Informacje ogólne

  • Czy wykonałeś/aś wcześniej wydane decyzje inspektora pracy?
  • Czy zrealizowałeś/aś wcześniej wnioski skierowane przez inspektora pracy w wystąpieniu?
 2. Stosunek pracy

  • Czy potwierdziłeś/aś pracownikowi na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy o pracę i jej warunków? (Jako pracodawca masz obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie informacji o niektórych warunkach zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.)
  • Czy umowy o pracę sporządziłeś/aś prawidłowo?
  • Czy charakter świadczonej przez pracowników pracy jest zgodny z rodzajem umowy (umowa o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej)?
  • Czy przestrzegasz przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem?
  • Czy przestrzegasz przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia?
  • Czy przestrzegasz obowiązku sporządzenia i wydania pracownikom świadectwa pracy?
  • Czy treść wydanego przez Ciebie świadectwa pracy jest prawidłowa?
  • Czy udostępniłeś/aś pracownikom przepisy dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu?
  • Czy prowadzisz akta osobowe pracowników?
 3. Wynagrodzenia i inne świadczenia

  • Czy przestrzegasz obowiązku wypłaty pracownikom wynagrodzenia za pracę?
  • Czy wynagrodzenie wypłacono w wysokości co najmniej równej aktualnie obowiązującej kwocie minimalnego wynagrodzenia?
  • Czy terminowo wypłacasz wynagrodzenia?
  • Czy wypłacasz w prawidłowej wysokości wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
  • Czy wypłacasz dodatek za pracę w porze nocnej?
  • Czy wypłacasz pracownikom wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?
  • Czy wypłacasz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
  • Czy wypłacasz pracownikom świadczenia urlopowe?
  • Czy wypłacasz ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego?
  • Czy wypłacasz ekwiwalent za pranie, konserwację i naprawę odzieży roboczej?
  • Czy prowadzisz imienne karty wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą?
 4. Regulamin pracy

  • Czy ustaliłeś/aś regulamin pracy (dla pracodawcy zatrudniającego powyżej 20 pracowników)?
  • Czy prawidłowo opracowałeś regulamin pracy?
 5. Czas pracy

  • Czy przestrzegasz normy czasu pracy pracowników w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art.129 § 1 k.p.)?
  • Czy prowadzisz ewidencję czasu pracy?
  • Czy w razie zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych nieprzekraczany jest przeciętny, tygodniowy czas pracy z godzinami nadliczbowymi?
  • Czy w Twoim zakładzie przestrzega się dopuszczalnych limitów pracy w godzinach nadliczbowych w roku kalendarzowym?
  • Czy prace w niedziele lub święta rekompensujesz udzielaniem pracownikom innego dnia wolnego lub wypłatą dodatkowego wynagrodzenia?
 6. Urlopy pracownicze

  • Czy prawidłowo ustaliłeś/aś wymiar urlopu wypoczynkowego w pierwszym oraz w kolejnym roku pracy pracowników?
  • Czy prawidłowo ustaliłeś/aś prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego?
  • Czy udzieliłeś urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich prawo?
  • Czy opracowałeś plan urlopów?
  • Czy w prawidłowy sposób udzieliłeś urlopu wypoczynkowego?
  • Czy w prawidłowy sposób ustaliłeś wymiar urlopu proporcjonalnego, w przypadku rozwiązania stosunku pracy w roku kalendarzowym?
 7. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

  • Czy utworzyłeś/aś zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
  • Czy terminowo przekazujesz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
  • Czy ustaliłeś/aś regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 8. Ocena ryzyka zawodowego

  • Czy dokonałeś/aś i udokumentowałeś ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy?
  • Czy poinformowałeś pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą?
 9. Wypadki przy pracy

  • Czy wiesz jakie obowiązki dotyczące wypadków przy pracy nakłada prawo pracy na strony stosunku pracy?
  • Czy wiesz jakie dokumenty należy sporządzić w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy?
  • Czy zrealizowałeś obowiązek dotyczący założenia i prowadzenia rejestru wypadków przy pracy?
 10. Badania lekarskie

  • Czy poddałeś/aś pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim?
 11. Szkolenia BHP

  • Czy poddałeś/aś pracowników szkoleniom bhp?
  • Czy Ty sam/a odbyłeś/aś szkolenie bhp dla pracodawców?
 12. Dodatkowe kwalifikacje

  • Czy pracownicy posiadają wymagane dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne?
 13. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe

  • Czy dokonałeś/aś rozpoznania procesów technologicznych i występujących w nich czynników szkodliwych dla zdrowia?
  • Czy wiesz z jaką częstotliwością należy przeprowadzać pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy?
  • Czy występujące w środowisku pracy czynniki szkodliwe dla zdrowia mieszczą się w granicach dopuszczalnych norm?
  • Czy dostarczyłeś/aś pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej?
  • Czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem?
  • Czy stosowane w zakładzie środki ochrony indywidualnej spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności?
  • Czy w zakładzie przestrzegane są przepisy dotyczące odzieżyobuwia roboczego?
 14. Obiekty i pomieszczenia pracy

  • Czy wiesz jakie są podstawowe przepisy dotyczące utrzymywania obiektów pracy?
  • Czy obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury, w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby pracowników i czasu ich przebywania?
  • Jakie wymagania powinny spełniać podłogi oraz schody prowadzące do pomieszczeń i stanowisk pracy?
  • Czy obiekty i pomieszczenia pracy przystosowałeś/aś dla osób niepełnosprawnych?
 15. Oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja

  • Czy w pomieszczeniach pracy zapewniłeś/aś oświetlenie dzienne zgodnie z przepisami bhp?
  • Czy w pomieszczeniach zakładu zapewniłeś/aś oświetlenie elektryczne zgodnie z przepisami bhp?
  • Czy w pomieszczeniach pracy zapewniłeś/aś temperaturę zgodnie z przepisami?
  • Czy w pomieszczeniach pracy zapewniłeś/aś wymaganą wymianę powietrza?
 16. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

  • Czy zapewniłeś/aś pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarne zgodnie z przepisami bhp?
  • Czy pomieszczenia higieniczno-sanitarne są właściwe i dostatecznie wyposażone?
 17. Stanowiska i procesy pracy

  • Czy opracowałeś/aś i udostępniłeś/aś do stałego korzystania instrukcje bhp dotyczące prowadzonych procesów technologicznych?
  • Czy opracowałeś/aś w zakładzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych?
  • Czy określiłeś/aś szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych?
  • Czy ustaliłeś/aś w zakładzie wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej?
  • Czy zapewniłeś/aś zgodne z przepisami dojścia do stanowisk pracy?
  • Czy wiesz jakie wymagania bhp należy zapewnić przy obsłudze i stosowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych w zakładzie?
  • Czy stanowiska pracy wyposażyłeś/aś zgodnie z przepisami bhp z uwzględnieniem ich specyfiki technicznej i technologicznej?
  • Czy stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe są zorganizowane zgodnie z wymaganiami przepisów bhp?
 18. Maszyny i urządzenia techniczne

  • Czy użytkowane maszyny i urządzenia mają odpowiednie osłony lub inne urządzenia ochronne?
  • Czy użytkowane w Twoim zakładzie maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia sterownicze?
  • Czy użytkowane w Twoim zakładzie maszyny i urządzenia są w stanie technicznym spełniającym wymagania bhp?
  • Czy użytkowane maszyny i urządzenia posiadają opracowaną w języku polskim dokumentację techniczno-eksploatacyjną dotyczącą obsługi?
  • Czy użytkowane maszyny i urządzenia spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności?
 19. Urządzenia i instalacje energetyczne

  • Czy wiesz, że prace wykonywane w energetyce są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych i z tego tytułu na pracodawcy ciążą obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?
  • Czy instalacje i urządzenia elektryczne w Twoim zakładzie mają zapewnioną właściwą ochronę przed dotykiem bezpośrednim?
  • Czy instalacje i urządzenia elektryczne eksploatowane w Twoim zakładzie mają zapewnioną ochronę przed dotykiem pośrednim?
  • Czy potwierdziłeś/aś pomiarami skuteczność ochrony przeciwporażeniowej?
  • Czy instalacje i urządzenia energetyczne w Twoim zakładzie są właściwie eksploatowane i czy zajmują się nimi osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne?
 20. Transport

  • Czy w Twoim zakładzie przy ręcznych pracach transportowych przestrzegane są normy przemieszczania przedmiotów, ładunków lub materiałów?
  • Czy drogi komunikacyjne dostosowałeś/aś do środków transportu wewnętrznego oraz przewożonego ładunku?
  • Czy drogi, przejścia komunikacyjne i rampy utrzymujesz we właściwym stanie technicznym?
  • Czy zapewniłeś odpowiedni stan techniczny środków transportu zakładowego?
 21. Magazynowanie i składowanie

  • Czy substancje chemiczne i ich mieszaniny stosowane w Twoim zakładzie są oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację i określenie ich właściwości?
  • Czy magazyny i miejsca składowania przystosowałeś do rodzaju przechowywanych materiałów?
  • Czy właściwie składujesz materiały i inne przedmioty?
 22. Nadzór i kontrola stanu bhp

  • Czy konsultujesz z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy?

Jeżeli lista kontrolna bhp sprawia Ci kłopot, zadzwoń do nas – pomożemy. Nasza służba bhp poradzi sobie w każdych warunkach

Tel. 68 411 40 00

§ Podstawa prawna
„(…) Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (…)” – art. 237 przypis 11 § 2 Kodeksu Pracy.