Audyt BHP

Audyt bhp Zielona Góra
W ramach stałej obsługi bhp nasza firma z Zielonej Góry przeprowadza u każdego klienta tzw. audyt bhp, który zapewnia weryfikację warunków miejsca pracy oraz posiadanie stosownej dokumentacji. Tym samym, dajemy pracodawcy informację o stanie bhp w firmie oraz o obszarach wymagających poprawy.

Podczas audytu bhp weryfikujemy zgodność warunków pracy z przepisami prawa polskiego. Wskazujemy również możliwe rozwiązania, mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyty bhp przeprowadzamy w pełnej współpracy z Wami oraz z Waszymi pracownikami, co jednocześnie pozwala na podniesienie świadomości i zapewnienie aktywnego udziału w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. W ramach audytu weryfikujemy również posiadaną dokumentację bhp.

AUDYT BHP w Zielonej Górze

Prowadzenie audytu bhp przez naszą firmę to przede wszystkim:

 • Zgodność z normą OHSAS 18001.
 • Profesjonalizm.
 • Rzetelność.
 • Pełna informacja dla zleceniodawcy.
 • Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy.

W ramach audytu bhp analizie poddawane są:

 1. Działalność gospodarcza
  • Dokumenty rejestracyjne firmy (KRS, NIP, REGON).
  • Zgłoszenia działalności do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tylko zakłady obróbki żywności).
  • Zgłoszenie działalności na podstawie odrębnych przepisów, np. koncesje jeżeli wymagane.
  • Książka kontroli.
  • Szkolenie BHP dla pracodawców.
 2. Obiekt budowlany
  • Umowa najmu , dzierżawy, dokumentacja potwierdzająca własność.
  • Książka obiektu budowlanego.
  • Wyniki rocznego przeglądu obiektu budowlanego.
  • Wyniki pięcioletniego przeglądu obiektu budowlanego.
  • Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej.
  • Wyniki przeglądu instalacji odgromowej.
  • Wyniki przeglądu instalacji gazowej.
  • Wyniki przeglądu drożności przewodów kominowych.
  • Pomiary natężenia oświetlenia pracy.
 3. Ochrona przeciwpożarowa
  • Wyniki przeglądu sprzętu ppoż. (gaśnice, hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, węże hydrantów, klapy dymne, drzwi przeciwpożarowe, systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze).
  • Prawidłowość sporządzenia i aktualność instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Rejestr wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.
  • Sprawozdania z ewakuacji próbnej.
  • Instrukcje ppoż.
 4. Dokumentacja pracownicza
  • Teczka personalna.
  • Prawidłowość zawierania umów o pracę.
  • Udostępnienie pracownikom treści przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
  • Regulamin pracy (od 20 zatrudnionych pracowników).
  • Pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy oraz z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Tabela przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej.
  • Imienne karty przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej.
  • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.
  • Ewidencja zaświadczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych.
  • Procedura refundacji zakupionych okularów, korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego.
 5. Procesy pracy
  • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
  • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników – fizycznych.
  • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników – chemicznych.
  • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników – pyłów.
  • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników – biologicznych.
  • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników – rakotwórczych.
  • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników – mutagennych.
  • Karty badań i pomiarów czynników szkodliwych.
  • Rejestr prac w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
  • Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
  • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych 3 i 4 grupy.
  • Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych 3 i 4 grupy.
  • Spis substancji szkodliwych i innych używanych w zakładzie pracy wraz z dokumentacją.
  • Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.
  • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego i zapoznanie pracowników.
  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na hałas lub drgania mechaniczne.
  • Ocena ryzyka zawodowego występujące przy ręcznych pracach transportowych.
  • Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny.
  • Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, w dokumencie „Zabezpieczenia przed wybuchem”.
  • Ocena zagrożenia wybuchem.
  • Wykaz prac wzbronionych kobietom (załącznik regulaminu).
  • Wykaz prac wzbronionych młodocianym ( załącznik regulaminu).
  • Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
  • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.
  • Ocena warunków pracy przy monitorach ekranowych.
  • Lista pracowników przyznanym posiłki i napoje profilaktyczne.
  • Instrukcje bhp.
  • Umowa (porozumienie), dotycząca współdziałania pracodawców na tym samym terenie oraz wyznaczenia koordynatora ds. bhp.
  • Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
  • Wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 6. Szkolenia bhp
  • Programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk.
  • Rejestr szkoleń w dziedzinie bhp.
  • Rejestr zaświadczeń.
  • Karty szkoleń BHP pracowników – instruktaż ogólny.
  • Karty szkoleń BHP pracowników – instruktaż stanowiskowy.
  • Zaświadczenia szkoleń BHP pracowników.
  • Szkolenie okresowe.
 7. Maszyny i urządzenia
  • Dokumenty oceny zgodności (Deklaracja zgodności) maszyny.
  • Dokumentacja techniczno – ruchowa maszyn ( DTR) Instrukcja oryginalna (książka przeglądu maszyn).
  • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych warunków – wyniki ostatnich kontroli.
  • Eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym (organizacja transportu wewnętrznego).
  • Eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym – lista kontrolna.
  • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, Książki rewizyjne urządzeń.
  • Książka konserwacji dla UTB (urządzenie transportu bliskiego).
  • Uprawnienia pracowników do obsługi maszyn (np. uprawnienia energetyczne, obsługa żurawi itp.).
 8. Wypadki i choroby zawodowe
  • Rejestr wypadków przy pracy.
  • Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
  • Dokumentacja wypadkowa, wypadków przy pracy – protokół wypadkowy (10 lat).
  • Dokumentacja wypadkowa, wypadków przy pracy – statystyczna karta wypadku (10 lat).
  • Dokumentacja wypadkowa, wypadków przy pracy z tytułu ubezpieczenia – karta wypadku przy pracy.
  • Dokumentacja wypadkowa, wypadków przy pracy z tytułu ubezpieczenia – statystyczna karta wypadku (10 lat).
  • Dokumentacja wypadkowa wypadków w drodze do pracy i z pracy – karta wypadku w drodze.
  • Dokumentacja chorób zawodowych – podejrzeń o choroby zawodowe.
 9. Służba BHP
  • Analiza stanu warunków pracy.
  • Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli stanu bhp.
  • Sprawozdania z posiedzeń komisji bhp.

Zapraszamy do naszej firmy, audyt realizujemy szybko i tanio.

Po przeprowadzeniu audytu BHP, czyli rocznej kontroli stanu bhp, przedstawiamy raport, zawierający obszary ryzyka, w których niezbędne jest wprowadzenie zmian, celem poprawienia bezpieczeństwa środowiska pracy. Na życzenie klienta przeprowadzamy również okresowe analizy stanu BHP poza Zieloną Górą.