Audyt BHP

Tylko nasza firma jest w stanie zapewnić i przeprowadzić profesjonalny audyt bhp Twojego zakładu na zgodność z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na zgodność z międzynarodową normą ISO 45001 (zastąpi OHSAS 18001). Dysponujemy odpowiednim personelem posiadającym uprawnienia audytorów wiodących.

Audyt bhp Zielona Góra
W ramach stałej obsługi bhp nasza firma z Zielonej Góry przeprowadza u każdego klienta tzw. audyt bhp, który zapewnia weryfikację warunków miejsca pracy oraz posiadanie stosownej dokumentacji. Tym samym dajemy pracodawcy informację o stanie bhp w firmie oraz o obszarach wymagających poprawy.

Podczas audytu bhp weryfikujemy zgodność warunków pracy z przepisami prawa polskiego. Wskazujemy również możliwe rozwiązania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyty bhp przeprowadzamy w pełnej współpracy z Wami oraz z Waszymi pracownikami, co jednocześnie pozwala na podniesienie świadomości i zapewnienie aktywnego udziału w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. W ramach audytu weryfikujemy również posiadaną dokumentację bhp.

AUDYT BHP w Zielonej Górze

Prowadzenie audytu bhp przez naszą firmę to przede wszystkim:

 • Zgodność z normą ISO 45001.
 • Profesjonalizm.
 • Rzetelność.
 • Pełna informacja dla zleceniodawcy.
 • Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy.

Na audyt BHP składają się następujące obszary:

Działalność gospodarcza

 • Dokumenty rejestracyjne firmy (KRS, NIP, REGON).
 • Zgłoszenia działalności do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tylko zakłady obróbki żywności).
 • Zgłoszenie działalności na podstawie odrębnych przepisów, np. koncesje jeżeli wymagane.
 • Książka kontroli.
 • Szkolenie BHP dla pracodawców.

Obiekt budowlany

 • Umowa najmu, dzierżawy, dokumentacja potwierdzająca własność.
 • Książka obiektu budowlanego.
 • Wyniki:
  • rocznego przeglądu obiektu budowlanego.
  • pięcioletniego przeglądu obiektu budowlanego.
  • przeglądu instalacji elektrycznej.
  • kontroli instalacji odgromowej.
  • sprawdzenia instalacji gazowej.
  • przeglądu drożności przewodów kominowych.
 • Pomiary natężenia oświetlenia pracy.

Ochrona przeciwpożarowa

Dokumentacja pracownicza

 • Teczka personalna.
 • Prawidłowość zawierania umów o pracę.
 • Udostępnienie pracownikom treści przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Regulamin pracy (od 20 zatrudnionych pracowników).
 • Pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy oraz z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Tabela przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej.
 • Imienne karty przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej.
 • Rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.
 • Ewidencja zaświadczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych.
 • Procedura refundacji zakupionych okularów, korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego.

Procesy pracy

 • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników:
  • szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  • fizycznych
  • chemicznych
  • pyłów
  • biologicznych
  • rakotwórczych
  • mutagennych
 • Karty badań i pomiarów czynników szkodliwych.
 • Rejestr prac w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 • Ewidencja pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych 3 i 4 grupy.
 • Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych 3 i 4 grupy.
 • Spis substancji szkodliwych i innych używanych w zakładzie pracy wraz z dokumentacją.
 • Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego i zapoznanie pracowników.
 • Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na hałas lub drgania mechaniczne.
 • Ocena ryzyka zawodowego występującego przy ręcznych pracach transportowych.
 • Lista pracowników przyznanym posiłki i napoje profilaktyczne.
 • Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny.
 • Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, w dokumencie „Zabezpieczenia przed wybuchem”.
 • Spis prac wzbronionych młodocianym (załącznik regulaminu).
 • Ocena zagrożenia wybuchem.
 • Wykaz prac:
  • wzbronionych kobietom (załącznik regulaminu).
  • które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
  • szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.
 • Ocena warunków pracy przy monitorach ekranowych.
 • Instrukcje bhp.
 • Umowa (porozumienie) dotycząca współdziałania pracodawców na tym samym terenie oraz wyznaczenia koordynatora ds. bhp.
 • Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
 • Wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Szkolenia bhp

 • Programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk.
 • Rejestr szkoleń w dziedzinie bhp.
 • Rejestr zaświadczeń.
 • Karty szkoleń BHP pracowników – instruktaż ogólny.
 • Karty szkoleń BHP pracowników – instruktaż stanowiskowy.
 • Zaświadczenia szkoleń BHP pracowników.
 • Szkolenie okresowe.

Maszyny i urządzenia

 • Dokumenty oceny zgodności (Deklaracja zgodności) maszyny.
 • Dokumentacja techniczno – ruchowa maszyn ( DTR) Instrukcja oryginalna (książka przeglądu maszyn).
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych warunków – wyniki ostatnich kontroli.
 • Eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym (organizacja transportu wewnętrznego).
 • Eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym – lista kontrolna.
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, Książki rewizyjne urządzeń.
 • Książka konserwacji dla UTB (urządzenie transportu bliskiego).
 • Uprawnienia pracowników do obsługi maszyn (np. uprawnienia energetyczne, obsługa żurawi itp.).

Wypadki i choroby zawodowe

 • Rejestr wypadków przy pracy.
 • Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
 • Dokumentacja wypadkowa, wypadków przy pracy:
  • protokół wypadkowy (10 lat)
  • statystyczna karta wypadku (10 lat)
  • karta wypadku przy pracy
  • statystyczna karta wypadku (10 lat)
 • Dokumentacja wypadkowa wypadków w drodze do pracy i z pracy – karta wypadku w drodze.
 • Dokumentacja chorób zawodowych – podejrzeń o choroby zawodowe.

Służba BHP

 • Analiza stanu warunków pracy.
 • Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli stanu bhp.
 • Sprawozdania z posiedzeń komisji bhp.

Zapraszamy do naszej firmy, audyt bhp realizujemy szybko i tanio.

tel. 68 411 40 00

Po przeprowadzeniu audytu BHP, czyli rocznej kontroli stanu bhp, przedstawiamy raport, zawierający obszary ryzyka, w których niezbędne jest wprowadzenie zmian, celem poprawienia bezpieczeństwa środowiska pracy. Na życzenie klienta przeprowadzamy również okresowe analizy stanu BHP poza Zieloną Górą.