Ocena ryzyka zawodowego

ocena ryzyka zawodowegoNasza firma oferuje gotowe dokumentacje oceny ryzyka zawodowego.

Każda opracowana ocena ryzyka zawodowego jest gotowa do wdrożenia i podpisania przez pracownika. Wystarczy wydrukować.
Gwarantujemy przejście pozytywnej kontroli przez Inspekcję Pracy lub Sanepid.


ocena ryzyka zawodowego


Najważniejsze cechy opracowanej przez nas karty oceny ryzyka zawodowego to:
 1. Jest to profesjonalny dokument, który zawiera około 50 stron A-4 w zalezności od wybranego tytułu.
 2. Wersja elektroniczna oceny ryzyka zawodowego może być drukowana dowolną ilość razy.
 3. Ocenę ryzyka zawodowego można edytować w dowolny sposób.
 4. Dokumentacja pozytywnie przechodziła kontrole sanepidu i inspekcji pracy.
 5. Każda dokumentacja ryzyka zawodowego zawiera opis wykorzystanej metody szacowania ryzyka, opis stanowiska pracy, wymagania dla pomieszczenia i stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, karty pomiaru ryzyka, plan działań korygujących i na końcu karta ryzyka zawodowego przedstawiana pracownikowi do podpisania.


Czy jest obowiązek oceny ryzyka zawodowego?

Zgodnie z art. 226 pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Oznacza to, że ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa w każdym zakładzie pracy bez wyjątków. Ocena ryzyka zawodowego jest zgodnie z wymaganiami prawa jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. W ocenie tej uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy oraz sposoby wykonywania prac, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie poprawy warunków pracy i ochrony życia i zdrowia pracujących. Od sposobu przeprowadzenia tej oceny zależy w dużej mierze skuteczność funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Zgodnie z normą PN 18001 ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujacych straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.
Według wytycznych ILO-OSH 2001 ryzyko zawodowe jest definiowane jako: "kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażąjącego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników powodowanego tym zdarzeniem".

Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach, ochrony zdrowia i życia pracowników w pracy. Można to osiągnąć przede wszystkim przez wyeliminowanie zagrożeń związanych z pracą w dokumentacji ocena ryzyka zawodowego, a jeżeli to niemożliwe, przez odpowiednie ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzana jest w taki sposób, aby umożliwić pracodawcy i/lub osobom zaangażowanym w działania związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy:
 1. Zidentyfikowanie zagrożeń związanych z pracą oraz oszacowanie i wyznaczenie dopuszczalności związanego z nimi ryzyka zawodowego, a w następstwie zastosowanie odpowiednich środków ochrony, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawa.
 2. Sprawdzenie, czy stosowane obecnie środki ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy są odpowiednie.
 3. Ustalanie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, jeżeli są one potrzebne.
 4. Wykazanie, zarówno pracownikom i/lub ich przedstawicielom, jak i organom nadzoru i kontroli, że przeprowadzono identyfikację zagrożeń i zastosowano właściwe środki ochrony, eliminujące i/lub ograniczające ryzyko zawodowe związane z zagrożeniami.
 5. Dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy dostosowanych do możliwości psychofizycznych pracowników.
 6. Zapewnienie, że stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także zmiany technologii oraz metod i organizacji pracy, podejmowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, służą poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
W praktyce ocena ryzyka zawodowego oznacza systematyczne identyfikowanie, monitorowanie i badanie wszystkich aspektów pracy w celu określenia związanych z nią zagrożeń, które mogą spowodować wypadek przy pracy, chorobę lub złe samopoczucie pracownika i stwierdzenia, czy zagrożenia te mogą być wyeliminowane, a jeżeli nie, to jakie środki ochrony powinny być zastosowane w celu odpowiedniego ograniczenia wynikającego z nich ryzyka zawodowego.

Ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego

W celu skutecznej realizacji obowiązku tej oceny ryzyka zawodowego zaleca się przygotowanie, w konsultacji z pracownikami i/lub ich przedstawicielami, planu działań odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego i jego udokumentowanie. Plan taki zapewnia przeprowadzenie oceny w sposób systematyczny, z uwzględnieniem wszystkich aspektów pracy i wszystkich zagrożeń występujących w miejscu pracy, i może uwzględniać w szczególności:
 1. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za planowanie i koordynowanie działań związanych z oceną ryzyka zawodowego.
 2. Wyznaczenie odpowiednich osób do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego.
 3. Szkolenie osób wyznaczonych do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego.
 4. Zaangażowanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników w ocenę ryzyka zawodowego.
 5. Zapewnienie osobom oceniającym ryzyko zawodowe dostępu do odpowiednich informacji i zasobów (w tym potrzebnych konsultacji i usług).
 6. Planowanie i realizację wynikających z oceny działań, mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego.
 7. Monitorowanie stosowanych środków ochrony w celu zapewnienia, że są one przez cały czas skuteczne.
 8. Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego.
 9. Informowanie pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego i podejmowanych w jej wyniku działaniach zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia tego ryzyka.
 10. Przegląd i kontrolę wyników oceny ryzyka zawodowego oraz jej weryfikację.


Zaleca się, aby przy przygotowaniu oceny ryzyka zawodowego brać pod uwagę podane niżej zasady:
 1. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się dla wszystkich stanowisk pracy - zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych i dla wszystkich prac - zarówno tych wykonywanych na co dzień, jak i okazjonalnie.
 2. Dla stacjonarnych stanowisk pracy, na których realizowane są takie same zadania w tych samych warunkach (np. stanowiska pracy biurowej, stacjonarne stanowiska w zakładzie przemysłowym) ocena ryzyka zawodowego jest przeprowadzana dla normalnych warunków ich wykonywania i nie wymaga się jej powtarzania, jeśli warunki te nie ulegają zmianie lub nie zidentyfikowano nowych zagrożeń.
 3. Dla niestacjonarnych stanowisk pracy, na których miejsce i warunki realizacji zadań ulegają ciągłym zmianom, podejście do oceny ryzyka zawodowego powinno uwzględniać te zmiany i zapewniać, że dla każdego z wykonywanych zadań zagrożenia zostały zidentyfikowane, a środki ochrony służące ograniczaniu związanego z nimi ryzyka zawodowego są stosowane bez względu na zmianę miejsca odpowiednio do warunków ich wykonywania. Na przykład: zasady pracy na rusztowaniach są takie same dla wszystkich placów budów, osoby sprzątające powinny przestrzegać określonych zasad przy czyszczeniu podłóg lub myciu okien w różnych pomieszczeniach itp.
 4. W celu usprawnienia przebiegu oceny można wyróżnić grupy stanowisk, na których wykonywane są w tych samych warunkach te same zadania i na których występują te same zagrożenia. Nie jest wymagane wówczas przeprowadzanie dla każdego z tych stanowisk z osobna; na ogół wystarczy identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona dla jednego stanowiska z tej grupy i sprawdzenie, czy na pozostałych stanowiskach z tej grupy nie występują dodatkowe zagrożenia, na przykład wynikające z pracy wykonywanej na stanowiskach sąsiednich (np. hałas, zapylenie) czy też obecności osób spoza organizacji.
 5. Przy ocenie ryzyka zawodowego konieczne jest uwzględnienie czynników związanych z organizacją pracy. Powinny być one przedmiotem analizy przed przystąpieniem do identyfikacji zagrożeń związanych z czynnikami szkodliwymi, niebezpiecznymi i uciążliwymi w środowisku pracy. Dotyczy to szerokiego zakresu zagadnień, a w szczególności zapewnienia:
  • potrzebnych do wykonywania pracy kwalifikacji i badań lekarskich,
  • szkolenia i informowania w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przygotowania wymaganych prawem instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy,
  • wymaganych przeglądów i konserwacji maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • odpowiedniej organizacji czasu pracy,
  • odpowiedniej współpracy z podwykonawcami i/lub pracownikami innego pracodawcy, którzy wykonują pracę w tym samym miejscu,
  • informowania o zagrożeniach osób odwiedzających organizację itp.
 6. Wybór metod wykorzystywanych w procesie oceny ryzyka zawodowego do identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy oraz oszacowania ryzyka zawodowego zależy przede wszystkim od przedmiotu oceny. W przypadku miejsc pracy, w których zagrożenia są dobrze znane i łatwe do zidentyfikowania, ocena ryzyka zawodowego może być procesem bardzo prostym, a identyfikacja zagrożeń i oszacowanie związanego z nimi ryzyka zawodowego opierać się na osądach nie wymagających wiedzy specjalistycznej ani skomplikowanych technik pomiarowych i obliczeniowych. Taka sytuacja może dotyczyć np. oceny ryzyka zawodowego przy pracach biurowych. W innych przypadkach w celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego może okazać się konieczne wykonanie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego

W każdej organizacji decyzje dotyczące wyznaczenia osób do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego podejmuje pracodawca. Osobami wyznaczonymi do udziału w ocenie ryzyka zawodowego mogą być na przykład:
 1. Pracownik służby bhp lub osoba wykonująca zadania służby bhp (w małej firmie może to być sam pracodawca), dla której udział w ocenie ryzyka zawodowego jest zadaniem wynikającym z przepisów prawa.
 2. Lekarz medycyny pracy, którego udział może być niezbędny zwłaszcza w przypadku oceny ryzyka zawodowego osób szczególnie podatnych na oddziaływanie zagrożeń, jak np. osoby niepełnosprawne czy też pracownicy starsi.
 3. Osoby kierujące pracownikami.
 4. Pracownicy i/lub ich przedstawiciele.

Zaleca się, aby tam, gdzie to możliwe, ocena ryzyka zawodowego była przeprowadzana przez powołane do tego celu zespoły, w skład których wchodzą osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy i/lub ich przedstawiciele,
nie zaś wyłącznie przez pracownika służby bhp lub osobę wykonującą zadania służby bhp.
Zaleca się, aby osoby oceniające ryzyko zawodowe:
 1. Znały i rozumiały zasady oceny ryzyka zawodowego.
 2. Posiadały wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach pracy.
 3. Umiały ocenić szkodliwe następstwa występujących zagrożeń.
 4. Umiały określić prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia i życia pracowników następstw tych zagrożeń.

Dodatkowo zaleca się, aby osoby te potrafiły formułować propozycje działań prowadzących do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, a także oceniać ich skuteczność oraz identyfikować te problemy, które powinny być rozwiązane z udziałem ekspertów zewnętrznych.
Zaleca się, aby każdy pracownik uczestniczył w ocenie ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy. Pracownicy mogą udzielać informacji o występujących na stanowisku zagrożeniach i sposobie, w jaki te zagrożenia postrzegają; mogą oni na przykład zwrócić uwagę na zbyt szybkie tempo pracy i związany z nim stres, a także na konieczność przyjmowania podczas pracy pozycji powodującej bóle mięśni i zmęczenie, co dla osób oceniających jest często trudne do ustalenia. W każdym przypadku konieczne jest konsultowanie z pracownikami i/lub ich przedstawicielami przebiegu i wyników oceny ryzyka zawodowego oraz opracowywanych w wyniku oceny planów działań zapobiegawczych i korygujących.


Metody oceny ryzyka zawodowego

W Polsce przyjętą podstawą do oceny ryzyka zawodowego są normy serii PN 18000. Mimo to, wykształciło się kilkanaście różniących się  metod oceny ryzyka. To zróżnicowanie powstało m.in. na skutek daleko idących różnic w nasileniu zagrożeń i skomplikowaniu różnych stanowisk pracy.

W Polsce najczęściej są stosowane trzy metody oceny ryzyka zawodowego:
 1. Metoda Risk Score
 2. Metoda wg PN-N-18002
 3. Metoda Pięciu Kroków

Innymi stosowanymi metodami oceny ryzyka zawodowego są:

 1. Metoda PHA
 2. Metoda JSA
 3. Metoda OWAS
 4. Metoda RULA
 5. Metoda REBA

Więcej o metodach oceny ryzyka zawodowego można znaleźć tutaj

 

Ocena ryzyka zawodowego - podstawowe etapy

Ocena ryzyka zawodowego może być traktowana jako proces wieloetapowy i przeprowadzana „krok po kroku”; w następstwie tej oceny powinny być, jeżeli to potrzebne, podejmowane wynikające z niej działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z rysunkiem poniżej:


Ocena ryzyka zawodowego


Rys: Ocena ryzyka zawodowego oraz wynikające z niej działaniaDowiedz się więcej:

 1. Metody oceny ryzyka zawodowego, więcej tutaj
 2. Sklep - gotowe karty oceny ryzyka zawodowego tutajWięcej obszernych informacji na temat oceny ryzyka zawodowego można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: https://bhp.bhpex.pl


Opinie klientów:
Newsletter:
BHPEX Copyright © All rights reserved | Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację regulaminu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zgodnie z Polityką Cookies możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu.